logo tflogo uns

Правна акта

Додатна обавештења и фајлови о правним актима Факултета и осталим документима Факултета могу се пронаћи на овој страници. Технолошки факултет Нови Сад у свом раду примењује следеће прописе:

Статут

Статут Технолошког факултета Нови Сад Преузми ПДФ

Правилници

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга ТФНС Преузми ПДФ
Правилник о начину пријаве и процедурама реализације међународних пројеката на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о заштити података о личности на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник за доделу сипендија у оквиру пројекта BEE-STUDENT Преузми ПДФ
Правилник о награђивању студената Преузми ПДФ
Стратегијски план интерне ревизије за период 2022. до 2024. године Преузми ПДФ
План интерне ревизије за 2022. годину Преузми ПДФ
Стратегија управљања ризицима Преузми ПДФ
Правилник о управљању ризицима Преузми ПДФ
Правилник о систему управљања и контроле Преузми ПДФ
Повеља интерне ревизије Преузми ПДФ
Кодекс о академском интегритету Универзитета у Новом Саду Преузми ПДФ
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Преузми ПДФ
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга Преузми ПДФ
Правилник о безбедности и здрављу студената Преузми ПДФ
Правила заштите од пожара Преузми ПДФ
Правилник о завршетку студија и стицању звања Преузми ПДФ
Правилник о раду Преузми ПДФ
Правилник о пословној тајни Преузми ПДФ
Правилник о безбедности и здрављу на раду Преузми ПДФ
Правилник о критеријумима за предлагање кандидата за звање професор емеритус Преузми ПДФ
Правилник о издавачкој делатности Преузми ПДФ
Правилник о дисциплинској одговорности студената Преузми ПДФ
Правила студија Преузми ПДФ
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ

Правила докторских студија Технолошког факултета Нови Сад  и Процедура за пријаву и одбрану докторске дисертације

Преузми ПДФ
Правилник о упису студената на студијске програме Преузми ПДФ
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту Преузми ПДФ
Самовредновање и оцењивање квалитета рада Преузми ПДФ
Стратегија обезбеђења квалитета Преузми ПДФ
Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности Преузми ПДФ
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Преузми ПДФ
Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за Студентски парламент Преузми ПДФ

Пословници

Пословник о раду Савета Преузми ПДФ
Пословник о раду Наставно-научног већа Преузми ПДФ
Пословник о раду Изборног већа Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за опште инжењерске дисциплине Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за примењене и инжењерске хемије Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за хемијско инжењерство Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство угљенохидратне хране Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство конзервисане хране Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за биотехнологију Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за нафтно-петрохемијско ижењерство Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство материјала Преузми ПДФ
Пословник о раду Студентског парламента Преузми ПДФ

Обрасци

Евиденција коришћења просторије за послужење - Образац Преузми ПДФ

Самовредновање

Извештај о самовредновању и оцењивањз квалитета за период 2015-2018. године Преузми ПДФ

Каталог поклона запослених

Правилник о поклонима Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2016. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2017. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2018. годину Преузми ПДФ

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица Преузми ПДФ