logo tflogo uns

Правна акта

Додатна обавештења и фајлови о правним актима Факултета и осталим документима Факултета могу се пронаћи на овој страници. Технолошки факултет Нови Сад у свом раду примењује следеће прописе:


Одлука о расписивању избора за декана Технолошког факултета Нови Сад - Преузми ПДФ

Статут

Статут Технолошког факултета Нови Сад Преузми ПДФ

Правилници

Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета рада на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о самовредновању Технолошког факултета Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о канцеларијском и архивском пословању Технолошког факултета Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о стручној пракси студената Преузми ПДФ
Правилник о превенцији и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања Преузми ПДФ
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга ТФНС Преузми ПДФ
Правилник о начину пријаве и процедурама реализације међународних пројеката на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о заштити података о личности на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник за доделу сипендија у оквиру пројекта BEE-STUDENT Преузми ПДФ
Правилник о награђивању студената Преузми ПДФ
Годишњи план интерне ревизије за 2024. годину Преузми ПДФ
Стратегијски план интерне ревизије за период 2024. до 2026. године Преузми ПДФ
Стратегија управљања ризицима Преузми ПДФ
Правилник о управљању ризицима Преузми ПДФ
Правилник о систему управљања и контроле Преузми ПДФ
Повеља интерне ревизије Преузми ПДФ
Кодекс о академском интегритету Универзитета у Новом Саду Преузми ПДФ
Правилник о раду Библиотеке Преузми ПДФ
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Преузми ПДФ
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга Преузми ПДФ
Правилник о безбедности и здрављу студената Преузми ПДФ
Правила заштите од пожара Преузми ПДФ
Правилник о завршетку студија и стицању звања Преузми ПДФ
Правилник о раду Преузми ПДФ
Правилник о пословној тајни Преузми ПДФ
Правилник о безбедности и здрављу на раду Преузми ПДФ
Правилник о критеријумима за предлагање кандидата за звање професор емеритус Преузми ПДФ
Правилник о издавачкој делатности Преузми ПДФ
Правилник о дисциплинској одговорности студената Преузми ПДФ
Правила студија Преузми ПДФ
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ

Правила докторских студија Технолошког факултета Нови Сад  и Процедура за пријаву и одбрану докторске дисертације

Преузми ПДФ
Правилник о упису студената на студијске програме Преузми ПДФ
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту Преузми ПДФ
Стратегија обезбеђења квалитета Преузми ПДФ
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета Технолошког факултета Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Преузми ПДФ
Правилник о изменама Правилника о спровођењу избора за Студентски парламент Преузми ПДФ

Пословници

Пословник о раду Савета Преузми ПДФ
Пословник о раду Наставно-научног већа Преузми ПДФ
Пословник о раду Изборног већа Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за опште инжењерске дисциплине Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за примењене и инжењерске хемије Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за хемијско инжењерство Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство угљенохидратне хране Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство конзервисане хране Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за биотехнологију Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за нафтно-петрохемијско ижењерство Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство материјала Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за фармацеутско инжењерство Преузми ПДФ
Пословник о раду Студентског парламента Преузми ПДФ

Обрасци

Евиденција коришћења просторије за послужење - Образац Преузми ПДФ

Самовредновање

Извештај о самовредновању и оцењивањз квалитета за период 2015-2018. године Преузми ПДФ

Каталог поклона запослених

Правилник о поклонима Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2016. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2017. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2018. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2020. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2021. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2022. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2023. годину Преузми ПДФ

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица Преузми ПДФ