logo tflogo uns

Студијски програм: Хемијско инжењерство

Усклађивање студијских прогама докторских студија са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина треба да омогући оспособљавање у креативном, практичном, организационом решавању и вођењу при унапаређењу постојећих и развоју нових задатака у оквиру свога посла. Циљеви студијског програма Хемијско и инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Хемијско инжењерство, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу и синтезу хемијских процеса, истраживање и развој нових хемијских и биохемијских процеса, вођење и контролу хемијских процеса, пројектовање хемијских процеса, као и употребу истих у заштити околине и оптимизацију хемијских процеса.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Преузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДСЗО101 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2. Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
3. Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4. Изборни предмет 3 * 2 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 3 бира се са листе изборног блока 2 и/или 3 (за студијско подручје – модул Хемијско-процесно инжењерство); листе изборног блока 2 и/или 4 (за студијско подручје – модул Нафтно-петрохемијско инжењерство); листе изборног блока 2 и/или 5 (за студијско подручје – модул Еко-енергетско инжењерство).
5. Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 4 бира се са листе изборног блока 2 и/или 3 (за студијско подручје – модул Хемијско-процесно инжењерство); листе изборног блока 2 и/или 4 (за студијско подручје – модул Нафтно-петрохемијско инжењерство); листе изборног блока 2 и/или 5 (за студијско подручје – модул Еко-енергетско инжењерство).
6. ДСХСИР Студијски истраживачки рад 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДСХДД Израда докторске дисертације 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8. Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 3 и/или изборног блока 4 и/или изборног блока 5.
9. Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 3 и/или изборног блока 4 и/или изборног блока 5.
10. ДСХСИР Студијски истраживачки рад 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДСХДД Израда докторске дисертације 3 - - 5 Преузми ПДФ
12. ДСХСИР Студијски истраживачки рад 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДСХДД Израда докторске дисертације 4 - - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДСХСИР Студијски истраживачки рад 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДСХДД Израда докторске дисертације 5 - - 20 Преузми ПДФ
16. ДСХСИР Студијски истраживачки рад 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДСХДД Израда докторске дисертације 20 Преузми ПДФ
Укупно ЕСПБ бодова 180

Наставни план предмета изборних блокова

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Преузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДСЗИ01 Одабрана поглавља биохемије ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСЗИ02 Течна хроматографија - теорија и пракса ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСЗИ03 Хемија слободних радикала ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСЗИ04 Хемија координационих једињења ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСЗИ05 Анализа и рачунарско моделирање молекула ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСЗИ06 Одабрана поглавља органске хемије ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСЗИ07 Природни и синтетски антиоксиданти ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСЗИ08 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСЗИ09 Одабрана поглавља колоидне хемије ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДСЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДСЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДСЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДСЗИ13 Кинетика хемијских реакција ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДСЗИ14 Амбалажа и животна средина ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДСЗИ15 Еколошка микробиологија ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДСЗИ16 Биологија производних микроорганизама ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДСЗИ17 Апсорпциони системи ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДСЗИ18 Ректификациони системи ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДСЗИ19 Екстракциони системи ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДСЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДСЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДСЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДСЗИ23 Биохемија микроорганизама ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДСЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДСХИ01 Деактивација хетерогених катализатора ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСХИ02 Индустријска екологија ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСХИ03 Одабрана поглавља хемијске термодинамике ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСХИ04 Одабране математичке методе у хемијском инжењерству ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСХИ05 Одабране методе математичког моделовања хемијских и биохемијских реактора ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСХИ06 Ремедијација земљишта у хемијској индустрији ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСХИ07 Карактеризација угљоводоничних смеша ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСХИ08 Анализа угљоводоника нафтног порекла у узорцима земље и воде ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСХИ09 Одабрана поглавља управљања технолошким процесима ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДСХИ12 Управљање еко ризицима ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДСХИ13 Анализа животног века производа ИБЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 3 - МОДУЛ ХЕМИЈСКО ПРОЦЕСНО ИНЖЕЊЕРСТВО
1. ДСХПИ01 Примена слободног софтвера у хемијском инжењерству ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСХПИ02 Индустријска примена мембранских процеса ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСХПИ03 Одабрана поглавља феномена преноса ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСХПИ04 Одабрана поглавља реакторског инжењерства ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСХПИ05 Одабрана поглавља сепарационих процеса ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 4 - МОДУЛ НАФТНО-ПЕТРОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
1. ДСНПИ01 Изабрана поглавља технологије прераде нафте ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСНПИ02 Процеси сагоревања као извори загађења животне средине ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСНПИ03 Процеси производње олефина и аромата ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСНПИ04 Органска оксо-једињења ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 5 - МОДУЛ ЕКО-ЕНЕРГЕТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
1. ДСБИ18 Одабрана поглавља технологије биоетанола ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСЕЕИ01 Одабрана поглавља технологије биодизела ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСЕЕИ02 Технологија биогаса ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСЕЕИ03 Одабрана поглавља заштите ваздуха ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСЕЕИ04 Одабрана поглавља заштите земљишта ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСЕЕИ05 Унапређени процеси конверзије ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСЕЕИ06 Ексергетска анализа технолошких процеса ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСБИ10 Биоремедијација ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСБИ07 Биомаса као извор енергије ИМ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ