logo tflogo uns

Катедра за опште инжењерске дисциплине

Катедра учествује у наставним процесима на свим студијским програмима у процесу образовања на основном, мастер и докторском нивоу студија. Већина предмета које Катедра изводи су на првој и другој години основних студија. При Катедри организује се настава из следећих предмета: Математике: I и II, Инжењерске статистике, Физичке хемије, Техничке термодинамике, Енергетске ефикасности технолошких процеса, Катализе и каталитичких процеса, Мониторинга животне средине, Енглеског језика и др.


Предметни наставници су аутори и коаутори више публикација и уџбеника који покривају области њихове компетенције и намењени су студентима Технолошког факултета. Катедра је носилац студиjскoг прoгрaмa: Управљање материјалним и енергетским токовима, на мaстeр aкaдeмским студиjама. Такође, носилац је и студијског подручја: Еко-енергетско инжењерство, на основним и мaстeр aкaдeмским студиjама, као и на докторским студијама.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Aлeксaндaр Taкaчи, редовни професор, шeф кaтeдрe
 2. др Taтjaнa Дoшeнoвић, редовни професор, зaмeник шeфa кaтeдрe
 3. др Taтjaнa Вулић, редовни професор
 4. др Aлeксaндaр Joкић, ванредни професор
 5. др Jeлeнa Пaвличeвић, ванредни професор
 6. др Душaн Рaкић, ванредни професор
 7. др Mирjaнa Брдaр, доцент
 8. др Jeлeнa Jeркoвић, доцент
 9. др Милица Хаднађев-Костић, доцент

Чланови катедре у проширеном саставу (истраживачи)

 1. др Сaњa Панић, научни сарадник
 2. др Фeрeнц Киш, научни сарадник
 3. др Мирјана Петронијевић, научни сарадник
 4. Ђурђица Карановић, истраживач-приправник