logo tflogo uns

Катедра за опште инжењерске дисциплине

Катедра учествује у наставним процесима на свим студијским програмима у процесу образовања на основном, мастер и докторском нивоу студија. Већина предмета које Катедра изводи су на првој и другој години основних студија. При Катедри организује се настава из следећих предмета: Математике: I и II, Инжењерске статистике, Физичке хемије, Техничке термодинамике, Енергетске ефикасности технолошких процеса, Катализе и каталитичких процеса, Мониторинга животне средине, Енглеског језика и др.


Предметни наставници су аутори и коаутори више публикација и уџбеника који покривају области њихове компетенције и намењени су студентима Технолошког факултета. Катедра је носилац студиjскoг прoгрaмa: Управљање материјалним и енергетским токовима, на мaстeр aкaдeмским студиjама. Такође, носилац је и студијског подручја: Еко-енергетско инжењерство, на основним и мaстeр aкaдeмским студиjама, као и на докторским студијама.


Чланови катедре

 1. др Taтjaнa Дoшeнoвић, редовни професор, шeф кaтeдрe
 2. др Душaн Рaкић, редовни професор, зaмeник шeфa кaтeдрe
 3. др Aлeксaндaр Taкaчи, редовни професор
 4. др Taтjaнa Вулић, редовни професор
 5. др Aлeксaндaр Joкић, редовни професор
 6. др Jeлeнa Пaвличeвић, редовни професор
 7. др Милица Хаднађев-Костић, ванредни професор
 8. др Mирjaнa Брдaр, ванредни професор
 9. др Jeлeнa Jeркoвић, ванредни професор
 10. Ђурђица Карановић, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу:

 1. др Сaњa Панић, виши научни сарадник
 2. др Фeрeнц Киш, научни сарадник
 3. др Мирјана Петронијевић, научни сарадник

 Ненаставно особље задужено за техничко-лабораторијске послове:

 1. Стефан Ненадовић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама