logo tflogo uns

Студијски програм: Фармацеутско инжењерство

Усклађивање студијских програма докторских студија са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина треба да омогући оспособљавање у креативном, практичном и организационом решавању и вођењу при унапређењу постојећих и развоју нових задатака у оквиру свога посла.

Циљеви студијског програма на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области технолошког инжењерства, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу и синтезу процеса производње фармацеутских и козметичких производа; истраживање и развој нових технологија у производњи лекова и козметичких производа; усавршавање и оптимизацију постојећих процеса у производњи лекова и козметичких производа; вођење и контролу фармацеутске производње: анализу интеракције фармацеутско-производнох процеса и околине у циљу њене заштите.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Преузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДСЗО101 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2. Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
3. Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4. Изборни предмет 3 * 2 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 3 се бира са листе предмета изборног блока 2.
5. Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 4 се бира са листе предмета изборног блока 2.
6. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДСБДД Израда докторске дисертације 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8. Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 2.
9. Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 2.
10. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДСБДД Израда докторске дисертације 3 - - 5 Преузми ПДФ
12. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДСБДД Израда докторске дисертације 4 - - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДСБДД Израда докторске дисертације 5 - - 20 Преузми ПДФ
16. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДСБДД Израда докторске дисертације 20 Преузми ПДФ
Укупно ЕСПБ бодова 180

Наставни план предмета изборних блокова

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Преузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДСЗИ01 Одабрана поглавља биохемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСЗИ02 Течна хроматографија - теорија и пракса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСЗИ03 Хемија слободних радикала ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСЗИ04 Хемија координационих једињења ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСЗИ05 Анализа и рачунарско моделирање молекула ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСЗИ06 Одабрана поглавља органске хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСЗИ07 Природни и синтетски антиоксиданти ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСЗИ08 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСЗИ09 Одабрана поглавља колоидне хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДСЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДСЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДСЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДСЗИ13 Кинетика хемијских реакција ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДСЗИ14 Амбалажа и животна средина ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДСЗИ15 Еколошка микробиологија ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДСЗИ16 Биологија производних микроорганизама ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДСЗИ17 Апсорпциони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДСЗИ18 Ректификациони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДСЗИ19 Екстракциони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДСЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДСЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДСЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДСЗИ23 Биохемија микроорганизама ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДСЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДСФИ01 Одабрана поглавља фармацеутске и козметичке микробиологије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСФИ02 Носачи активних материја у козметичкој и фармацеутској индустрији ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСФИ03 Одабрана поглавља технологије тензида и детерџената ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСФИ04 Производња високопречишћених вода ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСФИ05 Одабрана поглавља технологије готових лекова ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСФИ06 Одабрана поглавља технологије фармаколошки активних супстанци природног порекла ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСФИ07 Одабрана поглавља технолошких процеса у синтези лекова ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСФИ08 Савремени методи екстракције ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСФИ09 Фармацеутска биотехнологија ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДСФИ10 Нови материјали и савремени услови паковања фармацеутских производа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДСБИ05 Кинетика биопроцеса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДСБИ06 Одабрана поглавља биореактора ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДСБИ24 Синтеза и модификација природних производа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДСПИ12 Електрохемијска стрипинг анализа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДСБИ01 Афинитетне биосепарације ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДСПИ15 Комбиноване инструменталне технике у течној хроматографији ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДСБИ04 Одабрана поглавља ензимског инжењерства ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДСФИ11 Процеси на граничним површинама фаза ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ