logo tflogo uns

Студентски парламент

 

Одлука о расписивању избора за Студентски парламент - опширније

Студентски парламент Факултета је орган Факултета, који заступа и штити права и интересе студената и разматра питања и активности у интересу студената.
Право да буду бирани за члана Студентског парламента Факултета, имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент, које кандидује студентска организација регистрована у складу са законом којим се уређује студентско организовање или које кандидује неформална група студената која има писмену подршку најмање 10% укупног броја студената Факултета.

Избор чланова Студентског парламента Факултета, одржава се сваке друге године у априлу, тајним и непосредним гласањем. Изборе за Студентски парламент Факултета, расписује председник Студентског парламента Факултета.
Студентски парламент Факултета, конституише се најкасније до краја октобра месеца текуће године. Мандат чланова Студентског парламента Факултета, почиње даном конституисања Студентског парламента Факултета и траје две године.
У случају да студент који је изабран за члана Студентског парламента Факултета, заврши степен студија на који је уписан пре истека мандата, задржава право да обавља функцију, ако упише наредни степен студија у првом наредном уписном року на Факултету, не дуже од три месеца. Уколико овај услов није испуњен, могу се расписати допунски избори у складу са општим актом Студентског парламента.
Студентски парламент Факултета има 15 чланова из реда студената уписаних на одговарајући студијски програм Факултета.
Састав Студентског парламента Факултета у погледу заступљености студената са одређеног студијског програма је пропорционалан саставу укупног броја студената на Факултету.
Студентски парламент чини:

 • 5 студената уписаних на студијски програм Прехрамбено инжењерство
 • 4 студента уписана на студијски програм Биотехнологија
 • 3 студента уписана на студијски програм Фармацеутско инжењерство
 • 2 студента уписана на студијски програм Хемијско инжењерство
 • 1 студент уписан на студијски програм Инжењерство материјала

Чланови Студентског парламента Универзитета се бирају тајним и непосредњим изборима који се организују на Факултету истовремено са изборима за Студентски парламент Факултета са посебне листе.
Представници студената у органима Факултета, у које студенти именују своје представнике, делују у циљу остваривања права и заштите интереса студената Факултета

Студентски парламент Факултета:

Студентски парламент Факултета има следећа овлашћења:

 1. доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и број, начин и поступак избора својих чланова – пословник о раду Студентског парламента Факултета и правилник о избору чланова Студентског парламента Факултета;
 2. бира и разрешава представнике студената у органима Факултета  и његовим телима, студентским конференцијама, као и у органима других установа и организација у којима су заступљени представници студената, у складу са њиховим статутом и законом;
 3. бира студента продекана у складу са Статутом Факултета;
 4. бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента Факултета и утврђује друга тела која ће се бавити посебним пословима у оквиру овлашћења Студентског парламента Факултета;
 5. учествује у процесу самовредновања Факултета;
 6. обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и знања студената у наставном процесу;
 7. покреће иницијативу за доношење или промену општих аката Факултета од интереса за студенте;
 8. покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа Факултета које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању Факултета;
 9. донoси годишњи план и програм рада Студентског парламента Факултета и усваја извештај о раду;
 10. доноси финансијски план и подноси финансијски извештај Студентског парламента Факултета;
 11. даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим актом Факултета;
 12. реализује ваннаставне активности студената, оснива спортске екипе, координише спортским екипама, организује стручна и спортска тaкмичења, конференције, студентске научне скупове, студијске и стручне посете установама и институцијама у земљи и иностранству, студентске екскурзије, стручне праксе, трибине, округле столове, хуманитарне активности, промоције научне и стручне литературе, издаје студентске часописе и сл;
 13. одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са општим актом Студентског парламента Факултета;
 14. обавља друге активности у складу са законом и општим актима Факултета.

Чланови Студентског парламента Технолошког факултета Нови Сад:

 • Цветковић Никола
 • Јелача Сара
 • Шпирић Немања
 • Таушан Ања
 • Ука Дамир
 • Кнежевић Јелена
 • Вукичевић Јована
 • Мишић Кристина
 • Стевић Милена
 • Карачов Никола
 • Карачов Нина
 • Стојков Снежана
 • Кришка Владимир
 • Митровић Зорана
 • Илић Ивана

ПРЕУЗИМАЊА

Пословник о раду Студентског парламента Технолошког факултета Нови Сад Преузми ПДФ
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Преузми ПДФ

КОНТАКТ

Facebook страница Студентског парламента: Отвори линк
Е-mail Студентског парламента: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.