logo tflogo uns

Основне академске студије

Студијски програм Прехрамбено инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства у ужој научној области Прехрамбено инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у прехрамбеној индустрији.

На основним академским студијама Прехрамбеног инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Инжењерство угљенохидратне хране, Технологије конзервисане хране и Контрола квалитета.

Студијски програм Биотехнологија образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија. Студент стиче способност да објективно дефинише квалитет сировина, полупроизвода и готових производа биотехнолошке производње.Такође у оквиру свог инжењерског образовања студенти се оспособљавају за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање и вођење биотехнолошких процеса.

Основне академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство.

Студијски програм Хемијско инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области технолошког инжењерства у ужој научној области Хемијско инжењерство. У оквиру студијског програма Хемијско инжењерство образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у хемијској, нафтно- петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији.

На основним академским студијама Хемијског инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Хемијско-процесно, Нафтно-петрохемијско и Еко-енергетско инжењерство.

У оквиру студијског програма Фармацеутско инжењерство образују се и оспособљавају стручњаци способни да, самостално или у тиму, организују и воде процесе производње у фармацеутској индустрији, контролишу сировине, међупроизводе, финалне производе, усавршавају и оптимизују постојеће и развијају нове технологије и поступке. Оспособљавају се да воде оригинална и научно релевантна истраживања и развој нових технологија и поступака у области фармацеутског инжењерства, који доприносе развоју фармацеутских производа. Развијају се способности неопходне за анализу и синтезу процеса фармацеутске производње, за анализу интеракције фармацеутских процеса и околине у циљу њене заштите, као и способности за саопштавање и излагање својих резултата рада стручној и широј јавности.

Студијски програм Инжењерство материјала образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства у ужој научној области Инжењерство материјала, у звању Дипломирани инжењер технологије. У оквиру студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци да самостално или у тиму воде и контролишу производњу материјала као и свих компоненти и финалних производа добијених од керамичких, полимерних или композитних материјала, испитују и побољшавају састав, структуру и својства материјала, те прерађују, примењују и рециклирају материјал.

Мастер академске студије

Студијски програми на овом нивоу студирања представљају континуитет са основним нивоом студирања. Циљ је образовање мастер инжењера технологије способних да самостално или у тиму организују процесе рада за који су одговорни.

На мастер академским студијама, на студијском програму Прехрамбено инжењерство постоје три изборна студијска подручја: Инжењерство угљенохидратне хране, Технологије конзервисане хране и Контрола квалитета.

Мастер академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство.

На мастер академским студијама Хемијског инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Хемијско-процесно инжењерство, Нафтно-петрохемијско инжењерство и Еко-енергетско инжењерство.

На мастер академским студијама Фармацеустског инжењерства надаље се развијају способности студента стечене на основном нивоу студија које су неопходне за усавршавање и оптимизују постојеће и развијање нове технологије и поступка као и анализу интеракције фармацеутских процеса и околине у циљу њене заштите.

По завршетку мастер академских студија студијског програма Инжењерство материјала пружају се широке могућности запослења, као што су погони и развојне лабораторије који се баве добијањем и процесирањем материјала као што су фабрике цемента, цигле, црепа, керамике, синтетских полимера, те у великом броју приватних и државних предузећа која се баве прерадом материјала у циљу добијања коначног производа.

Студијски програм Управљање материјалним и енергетским токовима образује и оспособљава стручњаке из научне области Технолошко инжењерство за управљање материјалним и енергетским токовима у индустрији, ради адекватног пројектовања, организовања, контроле и самосталног решавања проблема насталих током самог процеса производње у хемијској, нафтно-петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији. Такође, циљ студијског програма је оспособљавање стручњака за вођење, истовремено, са технолошког, економског и социјалног аспекта, оригиналних и научно релевантних истраживања која доприносе развоју нових и унапређењу постојећих индустријских процеса, ради повећања енергетске ефикасности постројења, смањења отпадних токова, заштите животне средине и увођења нулте емисије, у складу са националним и међународним законима и стандардима.

Специјалистичке академске студије

Циљеви студијског програма на специјалистичким академским студијама су да студент стечена знања у оквиру мастер академских студија прошири новим знањима из области Технолошког инжењерства (Микробиолошке безбедности хране). Развијање креативне способности, неопходне за праћење микробиолошке безбедности и квалитета хране у сваком њеном сегменту (сировине, међупроизводи и финални производи) за све субјекте у ланцу пословања храном, као и организација, реализација и контролисање микробиолошких анализа у акредитованим и погонским лабораторијама и институција које се баве научно истраживачким радом, такође су циљеви овог студијског програма. Поред тога студент стиче знања о савременом приступу и концепту контроле квалитета резултата микробиолошке анализа хране, као и о интегрисаном систему управљања контролом квалитета резултата микробиолошких анализа и важећој домаћој и међународној регулативи у вези контроле квалитета резултата микробиолошких анализа.

Циљеви студијског програма Енологија: Образовање и оспособљавање стручњака Енолога у оквиру ужих научних области Биотехнологија. Образовање Специјалиста инжењера технологије способних да самостално воде технолошки процес производње вина од грожђа као и специјалних и воћних вина, али и да решавају новонастале ситуције својствене производном процесу. Образовање Специјалиста инжењера технологије да организују, реализују и контролишу физичко-хемијске и микробиолошке анализе у акредитованим и погонским лабораторијама и институцијама које се баве научно-истраживачким радом из области енологије.

Студијски програм специјалистичких академских студија Козметичка технологија усмерен је ка стицању академских знања и практичних вештина неопходних за самостално вођење технолошког процеса производње козметичких производа и средстава за одржавање личне хигијене, али и за решавање насталих проблема својствених производном процесу. Проширивање знања стечених у оквиру мастер академских студија, новим знањима из области козметичке технологије, омогућује Специјалистима самостално и креативно решавање проблема формулације и преформулације појединих група козметичких производа, стручан и компетентан одабир одговарајуће опреме и технолошког поступка производње, као могућност утицаја на факторе колоидне и микробиолошке стабилности готових производа, који испуњавају савремене захтеве квалитета, безбедности и ефикасности. Стицањем знања из области националне, европске и међународне законске регулативе у вези производње, промета и контроле квалитета козметичких производа, омогућује се висока компетентност и самосталност свршених Специјалиста у свим сегментима везаним за регистрацију производа и контролу њиховог квалитета.

Студијски програм специјалистичких академских студија Козметичка технологија траје једну годину (два семестра) и обухвата два обавезна (у првом семестру) и пет изборних (два у првом и три у другом семестру) предмета, као и израду специјалистичког рада. Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и менторски рад, а завршетком специјалистичких академских студија студент стиче 60 ЕСПБ бодова.

Докторске академске студије

Циљеви студијског програма Прехрамбено инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Прехрамбено инжењерство, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу прехрамбено-технолошких процеса; истраживање и развој нових прехрамбено-технолошких процеса; усавршавање и оптимизацију постојећих прехрамбено-технолошких процеса; вођење и контролу прехрамбено-технолошких процеса; пројектовање прехрамбено-технолошких процеса; анализу интеракције прехрамбено-технолошких процеса и околине; оптимизацију прехрамбено-технолошких процеса.

Студијски прогам докторских студија Хемијско инжењерство оспособљава студента како би могао да прати савремене правце развоја одговарајућих научних дисциплина и омогућава му напредак у креативном, практичном, решавању постојећих и нових задатака у оквиру посла који обавља. Циљеви студијског програма Хемијско и инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Хемијско инжењерство, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу и синтезу хемијских процеса, истраживање и развој нових хемијских процеса, вођење и контролу хемијских процеса, пројектовање хемијских процеса, као и употребу истих у заштити околине и оптимизацију хемијских процеса.

Студијски програм Биотехнологија обезбеђује образовање доктора наука оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области биохемијског инжењерства и прехрамбене биотехнологије, као и развој нових технологија и поступака који доприносе развоју и унапређењу биопроцесног инжењерства и биотехнолошке производње. Студијски програм укључује надоградњу, продубљивање и примену знања основних и инжењерских дисциплина, односно оспособљавање за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање, вођење и унапређење биотехнолошких процеса. Студијски програм Биотехнологија обезбеђује образовање студената са јасном и у привреди препознатљивом професијом и занимањем. Реализацијом овако конципираног студијског програма образују се доктори наука – технолошко инжењерство који поседују друштвено оправдане и корисне компетенције у европским и светским оквирима.

Циљеви студијског програма Фармацеутско инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области технолошког инжењерства, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу и синтезу процеса производње фармацеутских и козметичких производа; истраживање и развој нових технологија у производњи лекова и козметичких производа; усавршавање и оптимизацију постојећих процеса у производњи лекова и козметичких производа; вођење и контролу фармацеутске производње: анализу интеракције фармацеутско-производнох процеса и околине у циљу њене заштите.

Циљеви студијског програма Инжењерство материјала на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Инжењерство материјала, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу процеса у области инжењерства материјала; истраживање и развој нових материјала; усавршавање и оптимизацију постојећих технолошких процеса; вођење и контролу технолошких процеса из области материјала; пројектовање нових технолошких процеса из области материјала, као и употребу истих у заштити околине.