logo tflogo uns

Услови уписа на мастер академске студије

За упис на мастер академске студије могу конкурисати лица са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ.

Држављани Србије који су основне академске студије завршили у иностранству школују се у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање уколико приложе нострификована документа о завршеним основним академским студијама.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање, уколико приложе нострификована документа о завршеним основним академским студијама.

Дипломе или уверења основних академских студија стечене у Републици Српској не подлежу поступку нострификације и еквиваленције.

У прву годину мастер академских студија могу се уписати страни држављани, као самофинансирајући студенти, уз претходну нострификацију факултетских докумената, ако поднесу доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским језиком и испуне друге услове утврђене Законом.

За све студенте који немају стечено звање дипломираног инжењера технологије стручне комисије ће утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које кандидат мора положити пре него што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом мастер академских студија. Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних испита сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком факултету Нови Сад (ставка 6.1). Целокупну уплату је потребно извршити приликом уписа.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

(неоверене фотокопије и оригинали на увид)

  1. Диплома или уверење о завршеним основним академским студијама (остварених 240 ЕСПБ)
  2. Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
  3. Потврда о уплати за пријаву на конкурс
  4. Лична карта или пасош (који се подносе на увид) и копија личне карте или пасоша
  5. Уверење о положеним испитима за студенте који немају стечено звање дипломираног инжењера технологије

Број слободних места за упис студената на прву годину мастер академских студија

Мастер академске студије на Технолошком факултету Нови Сад може уписати укупно 151 студент, и то:

  • 123 студената чије се образовање финансира из буџета и
  • 28 самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм/студијско подручјеБуџетСамофинансирањеУкупно
Прехрамбено инжењерство
Инжењерство угљенохидратне хране 16 2 18
Teхнологије конзервисане хране 16 2 18
Контрола квалитета 8 1 9
Укупно студијски програм: 40 5 45
Биотехнологија
Прехрамбена биотехнологија 16 2 18
Биохемијско инжењерство 16 2 18
Укупно студијски програм: 32 4 36
Фармацеутско инжењерство
Фармацеутско инжењерство 16 2 18
Хемијско инжењерство
Хемијско-процесно инжењерство 8 1 9
Нафтно-петрохемијско инжењерство 8 1 9
Еко-енергетско инжењерство 8 1 9
Укупно студијски програм: 24 3 27
Инжењерство материјала
Инжењерство материјала 8 1 9
Укупно
Укупно: 120 15 135