logo tflogo uns

Услови уписа на специјалистичке академске студије

За упис на специјалистичке академске студије могу конкурисати лица са завршеним мастер академским студијама или петогодишњим основним академским студијама из области која је иста или сродна области студијског програма – са стечених најмање 300 ЕСПБ.

Држављани Србије који су мастер академске студије завршили у иностранству школују се у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, уколико приложе нострификована документа о завршеним мастер академским студијама.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, уколико приложе нострификована документа о завршеним мастер академским студијама.

Дипломе или уверења мастер академских студија стечене у Републици Српској не подлежу поступку нострификације и еквиваленције.

У прву годину специјалистичких академских студија могу се уписати страни држављани, уз претходну нострификацију факултетских докумената, ако поднесу доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским језиком и испуне друге услове утврђене Законом.

За све студенте који немају стечено звање мастер инжењера технологије, дипломираног инжењера технологије (са остварених 300 ЕСПБ) или имају наведена звања али из области која није иста или сродна области студијског програма, стручне комисије ће на основу свих положених испита са претходно завршених студија утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које кандидат мора положити пре него што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом специјалистичких академских студија. Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних испита сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком факултету Нови Сад (ставка 6.1). Целокупну уплату је потребно извршити приликом уписа.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

(неоверене фотокопије и оригинали на увид)

  1. Диплома или уверење о завршеним основним академским и мастер академским студијама (остварених 300 ЕСПБ)
  2. Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
  3. Потврда о уплати за пријаву на конкурс
  4. Лична карта или пасош (који се подносе на увид) и копија личне карте или пасошa
  5. Уверење о свим положеним испитима за студенте који немају стечено звање мастер инжењера технологије или дипломираног инжењера технологије са остварених 300 ЕСПБ

Број слободних места за упис студената на прву годину специјалистичких академских студија

Специјалистичке академске студије на Технолошком факултету Нови Сад може уписати укупно 26 студента, и то:

  • 0 студената чије се образовање финансира из буџета и
  • 26 самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм/студијско подручјеБуџетСамофинансирањеУкупно
Микробиолошка безбедност хране
Микробиолошка безбедност хране 0 18 18
Козметичка технологија
Козметичка технологија 0 8 8
Укупно
Укупно: 0 26 26