logo tflogo uns

Катедра за биотехнологију

Чланови Катедре су активни у наставном процесу на свим нивоима академских студија (основне, мастер и докторске, као и на специјалистичким академским студијама Микробиолошка безбедност хране), у научном и стручном раду из области биотехологије. Од основања Факултета настава из традиционалних биотехнолошких процеса (технологија пива, вина, квасца, биоетанола, јаких алкохолних пића) поверена је запосленима у Заводу за микробиолошке процесе, касније Институту за микробиолошке процесе и примењену хемију, а од 1992. године Катедри за биотехнологију. Временом је прошириван наставни програм и квалитативно надограђиван па је данас Катедра одговорна за модуле Прехрамбена биотехнологија и Биохемијско инжењерство.


Студенти савладавају основне принципе фундаменталних наука и општих инжењерских дисциплина и стичу темељна знања, специфична за студијски програм Биотехнологија из области биопроцесног и биореакторског инжењерства, у оквиру заједничких предмета за оба студијска подручја. Биохемијско инжењерство конципирано је тако да се савладавањем предмета студијског подручја детаљно упознају са принципима биопроцесног, биосепарационог, ензимског и генетичког инжењерства, који су поред традиционалних у основи и модерних биотехнологија, као и могућности примене биопроцеса у заштити околине. Прехрамбена биотехнологија нуди детаљна знања о већ поменутим традиционалним биотехнологијама, које су заступљене у привреди Републике Србије, као и о њиховим утицајима на животну средину.
Научни рад чланова Катедре одвија се кроз низ домаћих (покрајинских и републичких, Фонда за науку) и међународних пројеката (EURECA, COST), затим кроз сарадњу са научним институцијама у региону и Европи (билатерални уговори), као и кроз усавршавање млађих чланова на одабраним европским институтима (програми ERAZMUS, CEPUS). Бројни чланови Катедре активни су и у трансферу знања, тзв. сарадњи са привредом углавном у оквиру акредитоване Лабораторије за испитивање прехрамбених производа, извођењу низа курсева у областима управљања хемикалијама и управљања биоцидним производима (нпр. Обука за саветника за хемикалије и други) и у области микробиолошке безбедности хране. Посебна пажња се поклања реализацији низа краткорочних и дугорочних уговора о пословно-техничкој сарадњи са различитим домаћим и интернационалним компанијама. На основу квалитета рада са студентима, извођење вишенедељне студентске праксе реализује се у низу компанија (нпр. Biospringer, Carlsberg) и бројним домаћим винаријама.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Jeлeнa Дoдић, рeдoвни прoфeсoр, шеф Катедре
 2. др Joвaнa Грaхoвaц, рeдoвни прoфeсoр,  заменик шефа Катедре
 3. др Синишa Дoдић, рeдoвни прoфeсoр
 4. др Maринa Шћибaн, рeдoвни прoфeсoр
 5. др Jeлeнa Пejин, рeдoвни прoфeсoр
 6. др Дрaгoљуб Цвeткoвић, рeдoвни прoфeсoр
 7. др Влaдимир Пушкaш, рeдoвни прoфeсoр
 8. др Вeснa Вучурoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 9. др Дaмjaн Вучурoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 10. др Jeлeнa Прoдaнoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 11. др Бojaнa Бajић, вaнрeдни прoфeсoр
 12. др Aлeксaндрa Рaнитoвић, вaнрeдни прoфeсoр
 13. др Зoрaнa Тривуновић, вaнрeдни прoфeсoр
 14. др Урoш Mиљић, вaнрeдни прoфeсoр
 15. др Дрaгaнa Лукић, дoцeнт
 16. др Aнa Томић, aсистeнт сa дoктoрaтoм
 17. Joвaнa Рајовић, асистент
 18. Милана Прибић, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу

 1. др Вeснa Вaсић, виши нaучни сaрaдник
 2. др Mилoш Рaдoсaвљeвић, виши нaучни сaрaдник
 3. др Ружица Томичић, нaучни сарадник
 4. др Ивaнa Mитрoвић, нaучни сaрaдник
 5. др Ивaнa Данилов, нaучни сарадник
 6. др Вања Влајков, научни сарадник
 7. др Оља Шовљански, научни сарадник
 8. др Ида Заховић, научни сарадник
 9. Селена Дмитровић, истраживач-сарадник
 10. Татјана Дујковић, истраживач-приправник
 11. Марко Зељко, истраживач-приправник

Ненаставно особље задужено за техничко-лабораторијске послове:

 1. Горјана Бугарски, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 2. Сања Келијашевић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 3. Отилија Милановић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 4. Гордана Миленковић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 5. Тања Пејић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
 6. Биљана Тодоровић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама