logo tflogo uns

Лабораторија за испитивање прехрамбених производа

Технолошки факултет Нови Сад је од свог оснивања 1959. године, упоредо са развојем струке, развијао и лабораторије негујући традицију добре лабораторијске праксе, не само у погледу научно-истраживачке делатности, него и у сарадњи са корисницима својих услуга.

У складу са захтевима савременог светског тржишта и пословања, Технолошки факултет Нови Сад је желећи да својим корисницима обезбеди максималну поузданост, правовременост и поверљивост услуга лабораторијских испитивања узорака, 2002. године формирао ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА која је 2003. године стекла акредитацију у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

ЛАБОРАТОРИЈА је 2020. године ускладила свој рад са захтевима нове верзије стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 из 2017. године (Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-059).

Настави са читањем

Лабораторија за амбалажу и паковање

Из потребе за унапређењем производње и примене амбалажних материјала и амбалаже, давне 1971. године основана је Лабораторија за амбалажу и паковање у Новом Саду. Проф. др Миливоје Цураковић био је оснивач и први Руководилац ЛАБОРАТОРИЈЕ. Данас, ЛАБОРАТОРИЈА послује у саставу: доц. др Сенка Поповић Руководилац ЛАБОРАТОРИЈЕ, др Невена Хромиш Руководилац квалитета и координатор послова и др Данијела Шупут координатори послова и технички сарадник Сава Попов. Године 1996. године ЛАБОРАРОРИЈА је први пут акредитована по стандарду JUS EN 45001-45002 под бројем YUAL 017 (Решење о акредитацији).

Од 1996. године, ЛАБОРАТОРИЈА редовно пролази провере и реакредитације по систему JUS ISO 17025: 2001, односно SRPS ISO 17025:2006, од стране JUAT-а, односно ATS-а, што сведочи и актуелни Сертификат о акредитацији, акредитациони број 01-067 из 2017. године.

Настави са читањем

Лабораторија за хемијске контаминенте и одрживи развој

Лабораторија за хемијске контаминенте и одрживи развој у складу са захтевима трећих лица врши циљану и „скрининг“ анализу хемијских контаминената било да спадају у регулисана (нпр. полициклични ароматични угљоводоници, органохлорна једињења, тешки елементи) или новооткривена (перфлуорована једињења, фармацеутски активне супстанце, и сл.) загађујућа једињења и то у различитим типовима узорака (животне средине, биолошког материјала, отпадног материјала, фармацеутских производа, грађевинског материјала, итд.) помоћу напредних аналитичких техника, као што су ултра притисна течна хроматографија са троструким квадруполним масеним детектором (УХПЛЦ-МС/МС), ултра притисна течна хроматографија са високо резолутивним масеним спектрометром (УХПЛЦ-ХРМС), гасна хроматографија са масеним спектрометром (ГЦ-МС) уз могућност СПМЕ и “head-space” анализе, гасна хроматографија са микро електрон апсорбујућим детектором (ГЦ-μЕЦД), атомска апсорпциона спектрометрија са графитном киветом (ГФААС).

Настави са читањем

Лабораторија за испитивање материјала у културном наслеђу

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ врши испитивања историјских материјала, развија нове функционалне материјале за чишћење и заштиту објеката културног наслеђа, те развија методе за испитивање материјала.

ЛАБОРАТОРИЈА се бави испитивањима конститутивних елемената и продуката деградације материјала непокретног културног наслеђа, укључујући материјале неорганског, органског и биолошког порекла. Поред наведеног ЛАБОРАТОРИЈА врши испитивање уметничких дела, покретног и непокретног културног наслеђа: идентификује сликарске технологије и технике извођења зидног и штафелајног сликарства и утврђује њихову аутентичност. Испитивања које обавља ЛАБОРАТОРИЈА обухватају детаљну карактеризацију материјала, утврђивање дијагностике стања, узрока, механизама и степена деградације, уз давање препоруке за оптималне поступке санације, конзервације и рестаурације. У ЛАБОРАТОРИЈИ се обавља научно-истраживачки рад на пољу развоја нових функционалних материјала за чишћење и заштиту културног наслеђа, као и на пољу развоја савремене методологије испитивања њихове функционалности.

Настави са читањем