logo tflogo uns

Студијски програм: Инжењерство материјала

Студијски програм Инжењерство материјала образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства у ужој научној области Инжењерство материјала, у звању Дипломирани инжењер технологије.

У оквиру студијског програма Инжењерство материјала образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално или у тиму воде, контролишу и унапређују производњу материјала као и свих компоненти и финалних производа добијених од керамичких, полимерних или композитних материјала, испитују и побољшавају састав, структуру и својства материјала, те прерађују, примењују и рециклирају материјал и анализирају утицај материјала и њихову производњу на животну средину у циљу њене заштите. Овај студијски програм је и основа за наставак образовања кроз мастер академске студије и даље.

Сврха студијског програма Инжењерство материјала на основним академским студијама на Технолошком факултету је образовање кадрова који поседују способност и вештину да самостално или у тиму пројектују, воде, унапређују и контролишу целокупан процес производње, прераде и примене материјала, затим да доприносе развоју науке и решавању теоријских и практичних проблема у области Технолошког инжењерства у оквиру уже научне области Инжењерства материјала. Образовањем инжењера који поседује не само стручна већ и специјализована знања, који су способни да прате и имплементирају нове технологије, познају нове материјале и начин њихове прераде и примене у различитим областима индустрије ствара се основа за њихов бржи професионалан развој. Студијски програм Инжењерство материјала обезбеђује образовање студената са јасном и у привреди препознатљивом професијом који су у стању да одговоре на изазове рада у мултидисциплинарним тимовима. Овај студијски програм је и основа за наставак образовања на дипломским академским студијама из области Технолошког инжењерства. Својом концепцијом и структуром је у потпуности у складу са мисијом и циљевима Технолошког факултета у Новом Саду као високошколске установе. Реализацијом овако конципираног студијског програма образују се дипломирани инжењери технологије из уже научне области Инжењерство материјала који поседују друштвено оправдане и корисне компетенције у европским и светским оквирима.