logo tflogo uns

Студијски програм: Биотехнологија

Сврха студијског програма докторских студија је образовање кадрова који самостално или у тиму доприносе развоју науке, решавању теоријских и практичних проблема у области технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија. Студијски програм Биотехнологија обезбеђује образовање доктора наука оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области биохемијског инжењерства и прехрамбене биотехнологије, као и развој нових технологија и поступака који доприносе развоју и унапређењу биопроцесног инжењерства и биотехнолошке производње. Студијски програм укључује надоградњу, продубљивање и примену знања основних и инжењерских дисциплина, односно оспособљавање за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање, вођење и унапређење биотехнолошких процеса. Студијски програм Биотехнологија обезбеђује образовање студената са јасном и у привреди препознатљивом професијом и занимањем. Реализацијом овако конципираног студијског програма бразују се доктори наука – технолошко инжењерство који поседују друштвено оправдане и корисне компетенције у европским и светским оквирима.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО1 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2.   Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
3.   Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4.   Изборни предмет 3 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 3 се бира са листе предмета изборног блока 2.
5.   Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 4 се бира са листе предмета изборног блока 2.
6. ДБСИР1 Студијски истраживачки рад 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДБДД1 Израда докторске дисертације 2 - - 5  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8.   Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 2.
9.   Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 2.
10. ДБСИР2 Студијски истраживачки рад 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДБДД2 Израда докторске дисертације 3 - - 5  
12. ДБСИР3 Студијски истраживачки рад 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДБДД3 Израда докторске дисертације 4 - - 20  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДБСИР4 Студијски истраживачки рад 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДБДД4 Израда докторске дисертације 5 - - 20  
16. ДБСИР5 Студијски истраживачки рад 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДБДД5 Израда докторске дисертације 20  
Укупно ЕСПБ бодова 180  

Наставни план предмета изборних блокова

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДЗИ1 Одабрана поглавља биохемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДЗИ2 Течна хроматографија - теорија и пракса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДЗИ3 Хемија слободних радикала   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДЗИ4 Хемија координационих једињења   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДЗИ5 Анализа и рачунарско моделирање молекула   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДЗИ6 Реакције органских једињења током технолошких процеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДЗИ7 Природни и синтетски антиоксиданти   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДЗИ8 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДЗИ9 Одабрана поглавља колоидне хемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДЗИ13 Кинетика хемијских реакција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДЗИ14 Амбалажа и животна средина   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДЗИ15 Еколошка микробиологија   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ 
16. ДЗИ16 Биологија производних микроорганизама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДЗИ17 Одабрана поглавља механичких операција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДЗИ18 Одабрана поглавља топлотних и дифузионих операција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДЗИ19 Екстракциони системи   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДЗИ23 Биохемија микроорганизама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДБ1 Афинитетне биосепарације   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДБ2 Биосепарације у воденим двофазним системима   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДБ3 Производња рекомбинантних протеина   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДБ4 Одабрана поглавља ензимског инжењерства   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДБ5 Кинетика биопроцеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДБ6 Одрживи биопроцеси   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДБ7 Биомаса као извор енергије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДБ8 Одабрана поглавља оптимизације биопроцеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДБ9 Одабрана поглавља динамике и регулације биопроцеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДБ10 Биоремедијација   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДБ11 Биоинформатика   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДБ12 Одабрана поглавља моделовања биопроцеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДБ13 Одабрана поглавља технологије воде   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДБ14 Одабрана поглавља технологије отпадних вода   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДБ15 Одабрана поглавља технологије сладовине   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДБ16 Одабрана поглавља технологије пива   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДБ17 Валоризација нуспроизвода у сладарству и пиварству   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДБ18 Одабрана поглавља технологије пекарског квасца   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДБ19 Одабрана поглавља технологије биоетанола   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДБ20 Одабрана поглавља технологије јаких алкохолних пића   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДБ21 Полимерни биоматеријали   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДБ22 Синтеза и модификација природних производа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДБ23 Технологија специјалних вина   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ