logo tflogo uns

Мисија, визија и вредности

Мисија и визија Технолошког факултета Нови Сад се заснивају на чињеници да студенти и сви запослени на Факултету имају огроман потенцијал да заједничким, савесним и одговорним деловањем осигурају развој нашег Факултета, као и Универзитета у целини.

МИСИЈА ТЕХНОЛОШKОГ ФАKУЛТЕТА НОВИ САД

Технолошки факултет Нови Сад, као наставно-научна и научноистраживачка институција има мисију да својим студентима омогући стицање знања примењивих у областима Прехрамбеног инжењерства, Фармацеутског инжењерства, Хемијског инжењерства, Инжењерства материјала и Биотехнологије. На факултету се образују компетентни стручњаци који су способни да самостално организују и воде процесе производње, да преносе резултате из лабораторијских услова на индустријске размере, да доприносе оригиналним научним истраживањима и учествују у развоју нових технологија.

ВИЗИЈА ТЕХНОЛОШKОГ ФАKУЛТЕТА НОВИ САД

Технолошки факултет Нови Сад тежи да постане изузетно развијена високообразовна и научноистраживачка установа у области Технолошког инжењерства, која по обиму и квалитету рада неће заостајати за установама сличне врсте најразвијенијих европских земаља. Неопходно је да се студијски програми на којима се изводи настава стално осавремењавају и прилагођавају потребама развијеног друштва, уз непрестану тежњу да се код студената развија истраживачки дух, као и креативан и иновативан начин размишљања, односно да се постављају виши стандарди како у области наставе, тако и у области науке.