logo tflogo uns

Катедра за фармацеутско инжењерство

Запослени су активни у наставном процесу на свим нивоима студија, научном и стручном раду из области биотехнологије и фармацеутског инжењерства. Од оснивања Факултета настава из класичних биотехнолошких процеса (технологија пива, вина, квасца, биоетанола) поверена је запосленима у Заводу за микробиолошке процесе, претечи данашњег дела Катедре. Временом је прошириван наставни програм и квалитативно надограђиван па је данас Катедра одговорна за модуле Прехрамбена биотехнологија и Биохемијско инжењерство (обухвата савремене процесе као што су нпр. генетичко инжењерство и биосепарациони процеси).


Од 1978. године уведен је смер хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства који претходи данашњем студијском програму Фармацеутско инжењерство. Већ дуги низ година за извођење наставе из стручних предмета у оквиру овог програма задужен је део наставног особља ове Катедре. У надлежности Катедре су и 3 програма специјалистичких студија – Микробиолошка безбедност хране, Енологија и Козметичка технологија.

Научни рад чланова Катедре одвија се кроз низ домаћих (покрајинских и републичких) и међународних пројеката (ЕУРЕКА, ЦОСТ), затим кроз сарадњу са научним институцијама у региону и Европи, као и кроз усавршавања млађих чланова на одабраним европским институтима. Бројни чланови Катедре активни су и у трансферу знања, тзв. сарадњи са привредом, у оквиру акредитоване Лабораторије за испитивање прехрамбених производа, извођењу низа курсева (нпр. Саветник за хемикалије, Основе микробиолошке безбедности хране итд.), као и кроз реализацију низа уговора о пословно-техничкој сарадњи са разним домаћим и интернационалним компанијама.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

 1. др Зoрaн Зeкoвић, рeдoвни прoфeсoр, шеф Катедре
 2. др Лидиja Пeтрoвић, рeдoвни прoфeсoр, заменик шефа Катедре
 3. др Гордана Ћетковић, редовни професор
 4. др Сeнкa Видoвић, рeдoвни прoфeсoр
 5. др Jaдрaнкa Фрaj, вaнрeдни прoфeсoр
 6. др Брaнимир Пaвлић, вaнрeдни прoфeсoр
 7. Сања Милошевић, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу

 1. др Aлeксaндрa Цвeтaнoвић Кљакић, нaучни сaветник
 2. др Jeлeнa Mилинкoвић-Будинчић, нaучни сарадник
 3. др Наташа Настић, научни сарадник
 4. др Aлeксaндрa Гaвaрић, научни сaрaдник
 5. др Вања Травичић, научни сарадник
 6. Синиша Симић, истраживач-приправник
 7. Мирјана Сулејмановић, истраживач-приправник
 8. Слађана Кривошија, истраживач-приправник
 9. Даница Божовић, истраживач-приправник

Ненаставно особље задужено за техничко-лабораторијске послове:

 1. Славица Остојић, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама