logo tflogo uns

Катедра за нафтно-петрохемијско инжењерство

Студијско подручје Нафтно-петрохемијског инжењерства је засновано на примени хемијског инжењерства у технологијама прераде нафте, гаса и петрохемије. Кроз програме Основних академских, Мастер академских и Докторских студија, ово студијско подручје омогућава стицање знања неопходних за прераду сировина и производњу, испитивање и развој, и примену производа нафте, гаса и петрохемијских производа, као и њихових еколошки прихватљивих супституената, укључујући и алтернативна горива.


Такође, Нафтно-петрохемијско инжењерство обезбеђује способности потребне за вођење, унапређење, пројектовање и оптимизацију како постојећих, тако и напредних хемијско-технолошких процеса, а у складу са савременим стандардима квалитета, заштите животне средине и одрживог развоја. Поред тога, студенти стичу сазнања из области заштите животне средине, о емисијама загађујућих једињења, акцидентним ситуацијама изливања нафте и њених деривата, животном циклусу загађујућих једињења, процени ризика и ремедијационим технологијама. Наставне и научне активности на студијском подручју Нафтно-петрохемијског инжењерства се изводе уз подршку модерних софтверских пакета, примену савремених инструменталних метода, и уз интензивну сарадњу са европским универзитетима.

Вишегодишње искуство у сарадњи са компанијама из области нафтне, гасне и петрохемијске индустрије омогућава преношење актуелних и практичних сазнања, што доприноси ефикасном укључивању инжењера у пословне процесе компанија по завршетку студија.


Чланови катедре (наставници и сарадници)

  1. др Драган Говедарица, редовни професор, шеф Kатедре, ORCID: 0000-0002-1563-3244
  2. др Наташа Ђуришић-Младеновић, ванредни професор, заменик шефа Катедре, ORCID: 0000-0002-5203-6051
  3. др Олга Говедарица, доцент
  4. Јулијана Благојевић, асистент

Чланови катедре у проширеном саставу (истраживачи)

  1. др Јелена Живанчев, виши научни сарадник, ORCID: 0000-0002-2568-2189
  2. Игор Антић, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0003-3246-5825
  3. Маја Буљовчић, истраживач-сарадник, ORCID: 0000-0001-7462-5714