logo tflogo uns

Студијски програм: Инжењерство материјала

Циљеви студијског програма Инжењерство материјала на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Инжењерство материјала, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу процеса у области инжењерства материјала; истраживање и развој нових материјала; усавршавање и оптимизацију постојећих технолошких процеса; вођење и контролу технолошких процеса из области материјала; пројектовање нових технолошких процеса из области материјала, као и употребу истих у заштити околине. Поред тога, циљеви овог студијског програма су и развој способности за самосталан и тимски рад, саопштавање и излагање добијених резултата стручној и широј јавности као и развијање свести студената за потребом перманентног образовања.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО1 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2.   Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1.
3.   Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4.   Изборни предмет 3 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 3 се бира са листе предмета изборног блока 2.
5.   Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 4 се бира са листе предмета изборног блока 2.
6. ДИМСИР1 Студијски истраживачки рад 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДИМДД1 Израда докторске дисертације 2 - - 5  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8.   Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
9.   Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
10. ДИМСИР2 Студијски истраживачки рад 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДИМДД2 Израда докторске дисертације 3 - - 5  
12. ДИМСИР3 Студијски истраживачки рад 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДИМДД3 Израда докторске дисертације 4 - - 20  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДИМСИР4 Студијски истраживачки рад 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДИМДД4 Израда докторске дисертације 5 - - 20  
16. ДИМСИР5 Студијски истраживачки рад 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДИМДД5 Израда докторске дисертације 20  
Укупно ЕСПБ бодова 180  

Наставни план предмета изборних блокова

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДЗИ1 Одабрана поглавља биохемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДЗИ2 Течна хроматографија - теорија и пракса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДЗИ3 Хемија слободних радикала   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДЗИ4 Хемија координационих једињења   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДЗИ5 Анализа и рачунарско моделирање молекула   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДЗИ6 Реакције органских једињења током технолошких процеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДЗИ7 Природни и синтетски антиоксиданти   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДЗИ8 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДЗИ9 Одабрана поглавља колоидне хемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДЗИ13 Кинетика хемијских реакција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДЗИ14 Амбалажа и животна средина   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДЗИ15 Еколошка микробиологија   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДЗИ16 Биологија производних микроорганизама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДЗИ17 Одабрана поглавља механичких операција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДЗИ18 Одабрана поглавља топлотних и дифузионих операција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДЗИ19 Екстракциони системи   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДЗИ23 Биохемија микроорганизама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДИМ1 Одабрана поглавља наноматеријала и нанотехнологија   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДИМ2 Хемија цемента   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДИМ3 Грађевинска и техничка керамика   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДИМ4 Некристални и оптички материјали   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДИМ5 Електронски и магнетни материјали   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДИМ6 Природни и синтетички зеолити   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДИМ7 Синтеза макромолекула   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДИМ8 Полимерни нанокомпозити   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДИМ9 Полимерне мреже и гелови   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДИМ10 Органске превлаке   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДИМ11 Биокомпозитни полимерни материјали   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ