logo tflogo uns

Студијски програм: Биотехнологија

Студијски програм Биотехнологија (ОАБ) образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија, у звању Дипломирани инжењер технологије. Реализацијом овог студијског програма на основним академским студијама стичу се академске вештине и развијају се креативне способности неопходне за анализу и синтезу процеса биотехнолошке производње, самостално руковођење биотехнолошком производњом, оптимизацију постојећих биотехнолошких процеса, анализу интеракције биотехнологије и животне средине у циљу њене заштите. Циљ студијског програма је, такође, и развој способности за саопштавање и излагање резултата свога рада стручној и широј јавности. Овај студијски програм је и база за наставак образовања у области Технолошког инжењерства.

Основне академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство.