logo tflogo uns

Студијски програм: Биотехнологија

Сврха студијског програма докторских студија је образовање кадрова који самостално или у тиму доприносе развоју науке, решавању теоријских и практичних проблема у области технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија. Студијски програм Биотехнологија обезбеђује образовање доктора наука оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области биохемијског инжењерства и прехрамбене биотехнологије, као и развој нових технологија и поступака који доприносе развоју и унапређењу биопроцесног инжењерства и биотехнолошке производње. Студијски програм укључује надоградњу, продубљивање и примену знања основних и инжењерских дисциплина, односно оспособљавање за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање, вођење и унапређење биотехнолошких процеса. Студијски програм Биотехнологија обезбеђује образовање студената са јасном и у привреди препознатљивом професијом и занимањем. Реализацијом овако конципираног студијског програма бразују се доктори наука – технолошко инжењерство који поседују друштвено оправдане и корисне компетенције у европским и светским оквирима.

Наставни план студијског програма

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Преузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДСЗО101 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2. Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
3. Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4. Изборни предмет 3 * 2 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 3 се бира са листе предмета изборног блока 2.
5. Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 4 се бира са листе предмета изборног блока 2.
6. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДСБДД Израда докторске дисертације 2 - - 5 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8. Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 2.
9. Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 2.
10. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДСБДД Израда докторске дисертације 3 - - 5 Преузми ПДФ
12. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДСБДД Израда докторске дисертације 4 - - 20 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДСБДД Израда докторске дисертације 5 - - 20 Преузми ПДФ
16. ДСБСИР Студијски истраживачки рад 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДСБДД Израда докторске дисертације 20 Преузми ПДФ
Укупно ЕСПБ бодова 180

Наставни план предмета изборних блокова

Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Преузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДСЗИ01 Одабрана поглавља биохемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСЗИ02 Течна хроматографија - теорија и пракса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСЗИ03 Хемија слободних радикала ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСЗИ04 Хемија координационих једињења ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСЗИ05 Анализа и рачунарско моделирање молекула ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСЗИ06 Одабрана поглавља органске хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСЗИ07 Природни и синтетски антиоксиданти ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСЗИ08 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСЗИ09 Одабрана поглавља колоидне хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДСЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДСЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДСЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДСЗИ13 Кинетика хемијских реакција ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДСЗИ14 Амбалажа и животна средина ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДСЗИ15 Еколошка микробиологија ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДСЗИ16 Биологија производних микроорганизама ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДСЗИ17 Апсорпциони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДСЗИ18 Ректификациони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДСЗИ19 Екстракциони системи ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДСЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДСЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДСЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДСЗИ23 Биохемија микроорганизама ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДСЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДСБИ01 Афинитетне биосепарације ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДСБИ02 Биосепарације у воденим двофазним системима ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДСБИ03 Производња рекомбинантних протеина ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДСБИ04 Одабрана поглавља ензимског инжењерства ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДСБИ05 Кинетика биопроцеса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДСБИ06 Одабрана поглавља биореактора ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДСБИ07 Биомаса као извор енергије ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДСБИ08 Одабрана поглавља оптимизације биопроцеса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДСБИ09 Одабрана поглавља динамике и контроле биопроцеса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДСБИ10 Биоремедијација ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДСБИ11 Одабрана поглавља моделовања биопроцеса ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДСБИ12 Одабрана поглавља технологије воде ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДСБИ13 Одабрана поглавља технологије отпадних вода ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДСБИ14 Одабрана поглавља технологије сладовине ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДСБИ15 Одабрана поглавља технологије пива ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДСБИ16 Валоризација нуспроизвода у сладарству и пиварству ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДСБИ17 Одабрана поглавља технологије пекарског квасца ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДСБИ18 Одабрана поглавља технологије биоетанола ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДСБИ19 Одабрана поглавља технологије јаких алкохолних пића ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДСБИ20 Полимерни биоматеријали ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДСБИ21 Синтеза и модификација природних производа ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДСБИ22 Технологија специјалних вина ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ