logo tflogo uns

Студијски програм: Хемијско инжењерство

Усклађивање студијских прогама докторских студија са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина треба да омогући оспособљавање у креативном, практичном, организационом решавању и вођењу при унапаређењу постојећих и развоју нових задатака у оквиру свога посла. Циљеви студијског програма Хемијско и инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Хемијско инжењерство, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу и синтезу хемијских процеса, истраживање и развој нових хемијских и биохемијских процеса, вођење и контролу хемијских процеса, пројектовање хемијских процеса, као и употребу истих у заштити околине и оптимизацију хемијских процеса.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО1 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2.   Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
3.   Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4.   Изборни предмет 3 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 3 бира се са листе изборног блока 2.
5.   Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 4 бира се са листе изборног блока 2.
6. ДХИСИР1 Студијски истраживачки рад 1 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДХИДД1 Израда докторске дисертације 1 2 - - 5  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8.   Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 2.
9.   Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 2.
10. ДХИСИР2 Студијски истраживачки рад 2 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДХИДД2 Израда докторске дисертације 2 3 - - 5  
12. ДХИСИР3 Студијски истраживачки рад 3 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДХИДД3 Израда докторске дисертације 3 4 - - 20  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДХИСИР4 Студијски истраживачки рад 4 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДХИДД3 Израда докторске дисертације 4 5 - - 20  
16. ДХИСИР5 Студијски истраживачки рад 5 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДХИДД5 Израда докторске дисертације 5 20  
Укупно ЕСПБ бодова 180  

Наставни план предмета изборних блокова

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДЗИ1 Одабрана поглавља биохемије   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДЗИ2 Течна хроматографија - теорија и пракса   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДЗИ3 Хемија слободних радикала   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДЗИ4 Хемија координационих једињења   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДЗИ5 Анализа и рачунарско моделирање молекула   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДЗИ6 Реакције органских једињења током технолошких процеса   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДЗИ7 Природни и синтетски антиоксиданти   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДЗИ8 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДЗИ9 Одабрана поглавља колоидне хемије   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДЗИ13 Кинетика хемијских реакција   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДЗИ14 Амбалажа и животна средина   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДЗИ15 Еколошка микробиологија   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДЗИ16 Биологија производних микроорганизама   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДЗИ17 Одабрана поглавља механичких операција   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДЗИ18 Одабрана поглавља топлотних и дифузионих операција   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДЗИ19 Екстракциони системи   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДЗИ23 Биохемија микроорганизама   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДХИ1 Деактивација хетерогених катализатора   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДХИ2 Индустријска екологија   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДХИ3 Одабрана поглавља хемијске термодинамике   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДХИ4 Одабране математичке методе у хемијском инжењерству   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДХИ5 Одабране методе математичког моделовања хемијских и биохемијских реактора   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДХИ6 Одабрана поглавља хемијског микропроцесног инжењерства   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДХИ7 Ремедијација земљишта у хемијској индустрији   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДХИ8 Карактеризација и порекло угљоводоничних смеша   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДХИ9 Анализа угљоводоника нафтног порекла у узорцима земљишта и воде   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДХИ10 Одабрана поглавља управљања технолошким процесима   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДХИ11 Управљање еко ризицима   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДХИ12 Анализа животног века производа   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДХИ13 Примена слободног софтвера у хемијском инжењерству   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДХИ14 Одабрана поглавља симулације и анализе технолошких процеса   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДХИ15 Одабрана поглавља мембранских процеса   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДХИ16 Одабрана поглавља феномена преноса   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДХИ17 Одабрана поглавља реакторског инжењерства   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДХИ18 Одабрана поглавља сепарационих процеса   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДХИ19 Технолошки процеси у флуидизованом слоју   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДХИ20 Одабрана поглавља технологије прераде нафте   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДХИ21 Процеси сагоревања као извори загађења животне средине   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДХИ22 Процеси производње олефина и аромата   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДХИ23 Органска оксо-једињења   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДХИ24 Производња течних горива термохемијском и хемијском конверзијом биомасе   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
25. ДХИ25 Технологија биогаса   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
26. ДХИ26 Одабрана поглавља заштите ваздуха   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
27. ДХИ27 Одабрана поглавља заштите земљишта   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
28. ДХИ28 Унапређени процеси конверзије   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
29. ДХИ29 Ексергетска анализа технолошких процеса   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
31. ДХИ30 Екструдирање у процесној индустрији   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
32. ДБ10 Биоремедијација   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ
33. ДБ7 Биомаса као извор енергије   ИЗ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ