logo tflogo uns

Студијски програм: Фармацеутско инжењерство

Усклађивање студијских програма докторских студија са савременим правцима развоја одговарајућих научних дисциплина треба да омогући оспособљавање у креативном, практичном и организационом решавању и вођењу при унапређењу постојећих и развоју нових задатака у оквиру свога посла.

Циљеви студијског програма на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области технолошког инжењерства, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу и синтезу процеса производње фармацеутских и козметичких производа; истраживање и развој нових технологија у производњи лекова и козметичких производа; усавршавање и оптимизацију постојећих процеса у производњи лекова и козметичких производа; вођење и контролу фармацеутске производње: анализу интеракције фармацеутско-производнох процеса и околине у циљу њене заштите.

Наставни план студијског програма

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДЗО1 Методологија научно-истраживачког рада 1 О 6 2 10 Преузми ПДФ
2.   Изборни предмет 1 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 1 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
3.   Изборни предмет 2 * 1 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 2 се бира са листе предмета изборног блока 1 и/или изборног блока 2.
4.   Изборни предмет 3 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 3 се бира са листе предмета изборног блока 2.
5.   Изборни предмет 4 * 2 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 4 се бира са листе предмета изборног блока 2.
6. ДФИСИР1 Студијски истраживачки рад 2 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
7. ДФИДД1 Израда докторске дисертације 2 - - 5  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
8.   Изборни предмет 5 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 5 се бира са листе предмета изборног блока 2.
9.   Изборни предмет 6 * 3 ИБ 4 2 10  
* Изборни предмет 6 се бира са листе предмета изборног блока 2.
10. ДФИСИР2 Студијски истраживачки рад 3 ИБ - 8 5 Преузми ПДФ
11. ДФИДД2 Израда докторске дисертације 3 - - 5  
12. ДФИСИР3 Студијски истраживачки рад 4 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
13. ДФИДД3 Израда докторске дисертације 4 - - 20  
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ТРЕЋА ГОДИНА
14. ДФИСИР4 Студијски истраживачки рад 5 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
15. ДФИДД4 Израда докторске дисертације 5 - - 20  
16. ДФИСИР5 Студијски истраживачки рад 6 ИБ - 20 10 Преузми ПДФ
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
17. ДФИДД5 Израда докторске дисертације 20  
Укупно ЕСПБ бодова 180  

Наставни план предмета изборних блокова

 ШНазив предметаССтатус предметаЧасови активне наставеЕСПБПреузимање
ПСИР
ИЗБОРНИ БЛОК 1
1. ДЗИ1 Одабрана поглавља биохемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДЗИ2 Течна хроматографија - теорија и пракса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДЗИ3 Хемија слободних радикала   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДЗИ4 Хемија координационих једињења   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДЗИ5 Анализа и рачунарско моделирање молекула   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДЗИ6 Реакције органских једињења током технолошких процеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДЗИ7 Природни и синтетски антиоксиданти   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДЗИ8 Одабрана поглавља инстументалних метода анализе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДЗИ9 Одабрана поглавља колоидне хемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДЗИ10 Протеини и биохемијске трансформације   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДЗИ11 Интеракције у макромолекулским системима   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДЗИ12 Одабрана поглавља физичке хемије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДЗИ13 Кинетика хемијских реакција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДЗИ14 Амбалажа и животна средина   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДЗИ15 Еколошка микробиологија   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДЗИ16 Биологија производних микроорганизама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДЗИ17 Одабрана поглавља механичких операција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДЗИ18 Одабрана поглавља топлотних и дифузионих операција   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
19. ДЗИ19 Екстракциони системи   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
20. ДЗИ20 Вероватноћа и статистика за инжењере   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
21. ДЗИ21 Одабрана поглавља преноса топлоте и масе   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
22. ДЗИ22 Одабрана поглавља ензимологије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
23. ДЗИ23 Биохемија микроорганизама   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
24. ДЗИ24 Tечна хроматографија биолошки активних једињења   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
ИЗБОРНИ БЛОК 2
1. ДФИ1 Одабрана поглавља фармацеутске и козметичке микробиологије   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
2. ДФИ2 Носачи активних материја у козметичкој и фармацеутској индустрији   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
3. ДФИ3 Одабрана поглавља технологије тензида и детерџената   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
4. ДФИ4 Производња високопречишћених вода   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
5. ДФИ5 Одабрана поглавља технологије готових лекова   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
6. ДФИ6 Одабрана поглавља технологије фармаколошки активних супстанци   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
7. ДФИ7 Одабрана поглавља технолошких процеса у синтези лекова   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
8. ДФИ8 Савремени методи екстракције   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
9. ДФИ9 Фармацеутска биотехнологија   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
10. ДФИ10 Нови материјали и савремени услови паковања фармацеутских производа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
11. ДБ5 Кинетика биопроцеса   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
12. ДБ6 Одрживи биопроцеси   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
13. ДБ22 Синтеза и модификација природних производа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
14. ДПИ11 Електрохемијска стрипинг анализа   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
15. ДБ1 Афинитетне биосепарације   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
16. ДПИ14 Комбиноване инструменталне технике у течној хроматографији   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
17. ДБ4 Одабрана поглавља ензимског инжењерства   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ
18. ДФИ11 Процеси на граничним површинама фаза   ИБ 4 2 10 Преузми ПДФ

Преузимања

Структура, сврха, циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената Преузми ПДФ
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Преузми ПДФ
Листа предмета са изборном наставом на студијском програму Преузми ПДФ