logo tflogo uns

Услови уписа на докторске студије

За упис на докторске студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8.

Држављани Србије који су одговарајуће академске студије завршили у иностранству школују се у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање уколико приложе нострификована документа о завршеним одговарајућим академским студијама.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање, уколико приложе нострификована документа о завршеним одговарајућим академским студијама.

Дипломе или уверења одговарајућих академских студија стечене у Републици Српској не подлежу поступку нострификације и еквиваленције.

У прву годину докторских академских студија могу се уписати страни држављани, као самофинансирајући студенти, уз претходну нострификацију факултетских докумената, ако поднесу доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским језиком и испуне друге услове утврђене Законом.

За све студенте који немају стечено звање мастер инжењера технологије, дипломираног инжењера технологије (петогодишње студије), стручне комисије ће на основу свих положених испита са претходно завршених студија утврдити евентуално полагање потребних додатних испита, које кандидат мора положити пре него што приступи полагању испита предвиђених планом и програмом докторских студија. Трошкове похађања наставе и полагања потребних додатних испита сноси кандидат у складу са важећим Ценовником трошкова студија на Технолошком факултету Нови Сад (ставка 6.1). Целокупну уплату је потребно извршити приликом уписа.

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

(неоверене фотокопије и оригинали на увид)

  1. Диплома или уверење о завршеним основним академским и мастер академским студијама (остварених 300 ЕСПБ)
  2. Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве)
  3. Потврда о уплати за пријаву на конкурс
  4. Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасоша
  5. Уверење о свим положеним испитима за студенте који немају стечено звање мастер инжењера технологије или дипломираног инжењера технологије - петогодишње основне академске студије

Број слободних места за упис студената на прву годину докторских студија

Докторске студије на Технолошком факултету Нови Сад може уписати укупно 71 студент, и то:

  • 27 студената чије се образовање финансира из буџета и
  • 44 самофинансирајућих студената.

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм/студијско подручјеБуџетСамофинансирањеУкупно
Прехрамбено инжењерство
Прехрамбено инжењерство 9 12 21
Биотехнологија
Биотехнологија 6 9 15
Фармацеутско инжењерство
Фармацеутско инжењерство 3 7 10
Хемијско инжењерство
Хемијско инжењерство 6 9 15
Инжењерство материјала
Инжењерство материјала 3 7 10
Укупно
Укупно: 27 44 71