logo tflogo uns

Јавне набавке за 2017 годину

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ХИГИЈЕНСКО ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 1/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 3/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПРЕВОЗА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 4/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 5/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ ШТАМПЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 6/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ТОНЕРИ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3
Додатне информације и појашњења број 4
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понудa 2
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Конкурсна документација - пречишћен текст II
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 8/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 9/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГА ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА НАМЕШТАЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 12/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЕЛ 10/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПРА 11/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОППМЛ 13/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења броj 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 5

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОЗ 14/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ХЕМИКАЛИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПХЕ 15/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Конкурсна документација - пречишћен текст II
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПAХ 16/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМE,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОР 17/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 18/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - МАГАЦИНСКЕ ПОЛИЦЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 19/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE РAДOВA - СAНAЦИJA РAВНOГ КРOВA СTAРE ЗГРAДE И AMФИTEATРA,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПСК 20/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАНЈЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 21/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДOБAРA - AУTOКЛAВ ЗA СTEРИЛИЗAЦИJУ ВOДEНOM ПAРOM,
РEДНИ БРOJ JНMВ 22/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГA - УСЛУГA ШTAMПE ПOMOЋНOГ УДЖБEНИКA „MИКРOКAПСУЛAРНИ СИСTEMИ , ПРAКTИКУM“,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE JНMВ 23/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE РAДOВA - ЗАMЕНА ФАСАДНЕ СTОЛАРИЈЕ У ДЕЛУ ПРИЗЕMЉА СTАРЕ ЗГРАДЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛTЕTА НОВИ САД
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПЗС 24/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА – РЕВИЗИЈА ЧВОРИШТА МДФ И ИДФ СА РЕКОНФИГУРАЦИЈОМ СЕРВЕРА,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE JНMВ 25/17

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Конкурсна документација - пречишћен текст I
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАНЈЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 26/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОППМЛ 27/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурска документација - пречишћен текст I
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Одлука о додели уговорa
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 28/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ ШТАМПЕ ПОМОЋНИХ УЏБЕНИКА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 29/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - СИСТЕМ ЗА ХЕМИЈСКУ, СТРУКТУРНУ И МЕХАНИЧКУ КАРАКТЕРИЗАЦИЈУ МАТЕРИЈАЛА НЕОРГАНСКОГ И ОРГАНСКОГ ПОРЕКЛА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 30/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ ШТАМПЕ МОНОГРАФИЈЕ „ФЕРМЕНТИСАНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ“,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 31/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА - УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ НА БАЗИ РЕВЕРСНЕ ОСМОЗЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 32/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА - ПРЕНОСНИ ДИГИТАЛНИ МИКРОСКОП,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 33/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - АНАЛИТИЧКА ВАГА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 34/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ЛАБОРАТОРИЈСКИ  pH  МЕТАР,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 35/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE РAДOВA - РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА - ИЗРАДА ПРОТИВПОЖАРНОГ СТЕПЕНИШТА,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE ОППС 36/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - РУЧНИ ФРИЖИДЕР/ЗАМРЗИВАЧ ЗА УЗОРКОВАНЈЕ НА ТЕРЕНУ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 37/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE РAДOВA - РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ПИВА У СУТЕРЕНУ НОВЕ ЗГРАДЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД,
РEДНИ БРOJ НAБAВКEОПТП 38/17
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурска документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору