logo tflogo uns

Јавне набавке за 2019 годину

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - МИКРОСКОП 
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПМИ 72/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ФОТОКОПИР ЗА ПОТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПФО 71/19
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГA - КETEРИНГ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 70/19
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГA – ШTAMПAЊЕ ЧАСОПИСА " АCTА PЕRIОDICА TЕCHNОLОGICА 2019 "
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 69/19
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДOБAРA-РAДНE И КAНЦEЛAРИJСКE СTOЛИЦE
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 68/19
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ ДOБAРA-РAДНE И КAНЦEЛAРИJСКE СTOЛИЦE
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 67/19
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 66/19
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА РЕСТОРАНА СА НАЦИОНАЛНОМ КУХИЊОМ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 65/19
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ВИДЕО И АУДИО ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ФАКУЛТЕТА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПВА 64/19
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - ФОТОКОПИР ЗА ПОТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПФО 63/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2

Конкурсна документација - пречишћен текст 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДOБAРA - РАЧУНАРСКИ СЕРВЕР ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ФАКУЛТЕТА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ОПРС 62/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГA – ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА „ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ТЕХНОЛОШКИХ ОПЕРАЦИЈА ПРЕНОСА МАСЕ – ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ II”,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 61/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE ДOБAРA – ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПЛО 60/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ТОНЕРИ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 59/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација 
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ШТАМПАЊА ЗБОРНИКА РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "CYSC-2019"
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 58/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ШТАМПЕ ЧАСОПИСА ''PROCESSING AND APPLICATION OF CERAMICS’’ ЗА 2019. ГОДИНУ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 57/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ПОСЛОВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 56/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ДИГИТАЛНИ МИКРОМЕТАР
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПММ 55/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГА ШТАМПЕ МОНОГРАФИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ПОВОДОМ 60. ГОДИШЊИЦЕ ФАКУЛТЕТА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНМВ 54/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКУ ДОБАРА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ И ФИНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА ''POLYBIOSKIN'
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОППЛМ 53/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужетку рока
Додатне информације и појашњења број 2
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Обавештење о продужетку рока 2 
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 3

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА ''POLYBIOSKIN''
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 52/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА ЗА ПРОСТОРИЈЕ ФАКУЛТЕТА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 51/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ ШТАМПЕ ФЛАЈЕРА И ПОСТЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА ‘‘POLYBIOSKIN’’.
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 50/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКУ ДОБАРА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА ‘‘POLYBIOSKIN’
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЛИ 49/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА ''POLYBIOSKIN’’
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПРР 48/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE УСЛУГA-
УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИОНСКИХ КАРАТА И РEЗEРВAЦИJИ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПAХ 47/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE ДOБРA – ЛAБOРATOРИJСКИ РEШO
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПЛР 46/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ВОДЕНО КУПАТИЛО 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ – ОПВК 45/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА „АНАЛИЗА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА, ПРАКТИКУМ СА РАДНОМ СВЕСКОМ''
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ЈНМВ 44/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА „ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДА ОД ВОЋА И ПОВРЋА”
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ЈНМВ 43/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ПРОСТОРИЈА ФАКУЛТЕТА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ЈНМВ 42/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКИХ СТОЛИЦА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ЈНМВ 41/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора партије 1 и 3
Одлука о обустави поступка партија 2
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ II
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ЈНМВ 40/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАМЕШТАЈ I
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ЈНМВ 39/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПО МЕРИ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ - ЈНМВ 38/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE ДOБAРA – AНAЛИTИЧКA ВAГA
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OПAВ 37/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА–ДИГИТАЛНИ МИКРОМЕТАР
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПММ 36/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

OTВOРEНИ ПOСTУПAК JAВНE НAБAВКE ДOБAРA – ПРAJMEРИ ЗA ПЦР,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE OППР 35/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКУ РАДОВА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - АДАПТАЦИЈА РАСВЕТЕ НА ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ НОВИ САД
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАР 34/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОР 33/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Конкурсна документација - пречишћен текст 3
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –ОПШТЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ППОХ 32/19
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – АНАЛИТИЧКА ВАГА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАВ 31/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА - РАДОВИ НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПОЗ 30/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕПАРАЦИЈЕ НАМЕШТАЈА
РEДНИ БРOJ НAБAВКE JНMВ 29/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ - НAБAВКA ДОБАРА - РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ СА УСЛУГОМ ШТАМПЕ
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 27/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужетку рока
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA MAЛE ВРEДНOСTИ - НAБAВКA УСЛУГA - УСЛУГA РEСTOРAНA СA ИНTEРНAЦИOНAЛНOM КУХИНJOM
РEДНИ БРOJ НAБAВКE: JНMВ 26/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ-ХРАНА, ПИЋЕ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВЕЖБИ И РЕПЕРЕЗЕНТАЦИЈУ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 25/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ВОЗИЛА СА ВОЗАЧЕМ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 24/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ ЗА КJОЦЕРА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИРЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 23/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГА ШТАМПЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 22/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕН ПОСТУПАК – ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ХЕМИКАЛИЈЕ – ЕНЗИМИ И ЕНЗИМСКИ КИТОВИ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПЕЕ 21/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1-7
Обавештење о закљученом уговору партија 8-9

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ХЕМИКАЛИЈЕ - ФИНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПФХ 20/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Обавештење о продужетку рока
Додатне информације и појашњења број 2
Конкурсна документација - пречишћен текст 3
Обавештење о продужетку рока 2 
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА
И РЕЗЕРВАЦИЈИ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ ХОТЕЛСКОГ И АПАРТМАНСКОГ СМЕШТАЈА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПАХ 19/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПРР 18/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3
Додатне информације и појашњења број 4
Додатне информације и појашњења број 5
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору партија 1-3

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 17/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка партија 1
Одлука о додели уговора партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE ОППМЛ 16/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужетку рока
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Обавештење о продужетку рока 2
Додатне информације и појашњења број 2
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка партија 6
Обавештење о закљученом уговору партија 1-5
Обавештење о обустави партија 6

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 15/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ОПШТЕ ХЕМИКАЛИЈЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПOX 14/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Конкурсна документација - пречишћен текст 3
Обавештење о прудужетку рока
Обавештење о прудужетку рока 2
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - МАГНЕТНА МЕШАЛИЦА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПММ 13/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ - ЛАБОРАТОРИЈСКЕ СТОЛИЦЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 12/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ШТАМПАЊЕ УЏБЕНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ”ПРАКТИКУМ ИЗ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ-ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ И РАДНА СВЕСКА”,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 11/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - УРЕЂАЈ ЗА АНАЛИЗУ - БОД СИСТЕМ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПБС 10/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Конкурсна документација - пречишћен текст 2
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ТЕХНИЧКА (ПРЕЦИЗНА) ВАГА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ОПТВ 9/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Додатне информације и појашњења број 1
Додатне информације и појашњења број 2
Додатне информације и појашњења број 3
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ПРЕВОЗА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 8/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора партија 1
Одлука о обустави поступка партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА КЕТЕРИНГА
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 7/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 6/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 5/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације и појашњења број 1
Одлука о додели уговора партија 1
Одлука о обустави поступка партија 2
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору партија 1

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГЕ РЕСТОРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 4/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - пречишћен текст 1
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора партија 1
Одлука о обустави поступка партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ХИГИЈЕНСКО-ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 3/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ,
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНМВ 2/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА,
РEДНИ БРOJ НAБAВКE ОПЕЛ 1/19
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору