logo tflogo uns

Студијски програм: Прехрамбено инжењерство

Студијски програм Прехрамбено инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства у ужој научној области Прехрамбено инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у прехрамбеној индустрији, контролишу сировине, међупроизводе, финалне производе и унапређују постојеће технологије и поступке у области прехрамбеног инжењерства. Осим тога, стечено знање представља потребну теоријску и практичну основу за наставак образовања кроз мастер академске студије и даље.

На мастер академским студијама, на студијском програму Прехрамбено инжењерство постоје три изборна студијска подручја: Инжењерство угљенохидратне хране, Технологије конзервисане хране и Контрола квалитета. Приликом уписа на мастер академске студије студенти се на основу сопствених склоности и жеља опредељују за једно од наведених изборних подручја.

Настави са читањем

Студијски програм: Биотехнологија

Студијски програм Биотехнологија образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија.

Студијски програм Биотехнологија на овом нивоу студирања представља континуитет са основним нивоом студирања. Циљ му је образовање мастер инжењера технологије способних да самостално или у тиму организују, контролишу и пројектују биотехнолошку производњу, воде релевантна истраживања и развијају нове технологије и поступке који доприносе развоју биотехнолошких производа, односно за професионалан рад и руковођење у различитим областима биотехнолошке индустрије.

Мастер академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство. Избор студијског подручја студент, у складу са сопственим афинитетима, врши приликом уписа мастер академских студија.

Настави са читањем

Студијски програм: Хемијско инжењерство

Студијски програм Хемијско инжењерство образује кадрове за обављање професионалне делатности у области технолошког инжењерства у ужој научној области Хемијско инжењерство. У оквиру овог студијског програма образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално организују и воде процесе производње у хемијској, нафтно-петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији.

На мастер академским студијама Хемијског инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Хемијско-процесно, Нафтно-петрохемијско и Еко-енергетско инжењерство.

Настави са читањем

Студијски програм: Фармацеутско инжењерство

Студијски програм Фармацеутско инжењерство обезбеђује образовање студената са јасном, и у привреди препознатљивом професијом и занимањем, односно образују се инжењери који поседују друштвено оправдане и корисне компетенције у европским и светским оквирима. У оквиру студијског програма Фармацеутско инжењерство образују се и оспособљавају стручњаци способни да, самостално или у тиму, организују и воде процесе производње у фармацеутској индустрији, контролишу сировине, међупроизводе, финалне производе, усавршавају и оптимизују постојеће и развијају нове технологије и поступке. Инжењери се оспособљавају да решавају теоријске и практичне проблеме у области технолошког инжењерства, пројектују фармацеутску производњу, воде оригинална и научно релевантна истраживања и развој нових технологија и поступака у области фармацеутског инжењерства, који доприносе развоју фармацеутских производа. Развијају се способности неопходне за анализу и синтезу процеса фармацеутске производње, за анализу интеракције фармацеутских процеса и околине у циљу њене заштите, као и способности за саопштавање и излагање својих резултата рада стручној и широј јавности.

Настави са читањем

Студијски програм: Инжењерство материјала

У оквиру студијског програма Инжењерство материјала образују се и оспособљавају стручњаци способни да самостално или у тиму воде, контролишу и унапређују производњу материјала као и свих компоненти и финалних производа добијених од керамичких, полимерних или композитних материјала, испитују и побољ¬шавају састав, структуру и својства материјала, те прерађују, примењују и рециклирају материјал и анализирају утицај материјала и њихову производњу на животну средину у циљу њене заштите.

По завршетку мастер академских студија пружају се широке могућности запослења, као што су погони и развојне лабораторије који се баве добијањем и процесирањем материјала као што су фабрике цемента, цигле, црепа, керамике, синтетских полимера (полиетилен, полипропилен, СБР каучук) које су најчешће у саставу великих мултинационалних компанија (Таргет, Неxе Гроуп, Тондацх), те у великом броју приватних и државних предузећа која се баве прерадом материјала у циљу добијања коначног производа. Овај студијски програм је изразито погодан за развој мале привреде. Поред тога могућност запослења постоји у трговачким предузећима која се баве дистрибуцијом материјала (представништва БАСФ, Баyер...) у научно–истраживачким лабораторијама и образовним институцијама.

Настави са читањем

  • 1
  • 2