logo tflogo uns

Докторске академске студије

Циљеви студијског програма Прехрамбено инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Прехрамбено инжењерство, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу прехрамбено-технолошких процеса; истраживање и развој нових прехрамбено-технолошких процеса; усавршавање и оптимизацију постојећих прехрамбено-технолошких процеса; вођење и контролу прехрамбено-технолошких процеса; пројектовање прехрамбено-технолошких процеса; анализу интеракције прехрамбено-технолошких процеса и околине; оптимизацију прехрамбено-технолошких процеса.

Студијски прогам докторских студија Хемијско инжењерство оспособљава студента како би могао да прати савремене правце развоја одговарајућих научних дисциплина и омогућава му напредак у креативном, практичном, решавању постојећих и нових задатака у оквиру посла који обавља. Циљеви студијског програма Хемијско и инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Хемијско инжењерство, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу и синтезу хемијских процеса, истраживање и развој нових хемијских процеса, вођење и контролу хемијских процеса, пројектовање хемијских процеса, као и употребу истих у заштити околине и оптимизацију хемијских процеса.

Студијски програм Биотехнологија обезбеђује образовање доктора наука оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области биохемијског инжењерства и прехрамбене биотехнологије, као и развој нових технологија и поступака који доприносе развоју и унапређењу биопроцесног инжењерства и биотехнолошке производње. Студијски програм укључује надоградњу, продубљивање и примену знања основних и инжењерских дисциплина, односно оспособљавање за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање, вођење и унапређење биотехнолошких процеса. Студијски програм Биотехнологија обезбеђује образовање студената са јасном и у привреди препознатљивом професијом и занимањем. Реализацијом овако конципираног студијског програма образују се доктори наука – технолошко инжењерство који поседују друштвено оправдане и корисне компетенције у европским и светским оквирима.

Циљеви студијског програма Фармацеутско инжењерство на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области технолошког инжењерства, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу и синтезу процеса производње фармацеутских и козметичких производа; истраживање и развој нових технологија у производњи лекова и козметичких производа; усавршавање и оптимизацију постојећих процеса у производњи лекова и козметичких производа; вођење и контролу фармацеутске производње: анализу интеракције фармацеутско-производнох процеса и околине у циљу њене заштите.

Циљеви студијског програма Инжењерство материјала на докторским студијама су да студент продуби стечена знања у оквиру основних и мастер академских студија у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Инжењерство материјала, као и стицање научних способности и академских вештина, развој креативних способности неопходних за: анализу процеса у области инжењерства материјала; истраживање и развој нових материјала; усавршавање и оптимизацију постојећих технолошких процеса; вођење и контролу технолошких процеса из области материјала; пројектовање нових технолошких процеса из области материјала, као и употребу истих у заштити околине.