logo tflogo uns

Специјалистичке академске студије

Циљеви студијског програма на специјалистичким академским студијама су да студент стечена знања у оквиру мастер академских студија прошири новим знањима из области Технолошког инжењерства (Микробиолошке безбедности хране). Развијање креативне способности, неопходне за праћење микробиолошке безбедности и квалитета хране у сваком њеном сегменту (сировине, међупроизводи и финални производи) за све субјекте у ланцу пословања храном, као и организација, реализација и контролисање микробиолошких анализа у акредитованим и погонским лабораторијама и институција које се баве научно истраживачким радом, такође су циљеви овог студијског програма. Поред тога студент стиче знања о савременом приступу и концепту контроле квалитета резултата микробиолошке анализа хране, као и о интегрисаном систему управљања контролом квалитета резултата микробиолошких анализа и важећој домаћој и међународној регулативи у вези контроле квалитета резултата микробиолошких анализа.

Циљеви студијског програма Енологија: Образовање и оспособљавање стручњака Енолога у оквиру ужих научних области Биотехнологија. Образовање Специјалиста инжењера технологије способних да самостално воде технолошки процес производње вина од грожђа као и специјалних и воћних вина, али и да решавају новонастале ситуције својствене производном процесу. Образовање Специјалиста инжењера технологије да организују, реализују и контролишу физичко-хемијске и микробиолошке анализе у акредитованим и погонским лабораторијама и институцијама које се баве научно-истраживачким радом из области енологије.

Студијски програм специјалистичких академских студија Козметичка технологија усмерен је ка стицању академских знања и практичних вештина неопходних за самостално вођење технолошког процеса производње козметичких производа и средстава за одржавање личне хигијене, али и за решавање насталих проблема својствених производном процесу. Проширивање знања стечених у оквиру мастер академских студија, новим знањима из области козметичке технологије, омогућује Специјалистима самостално и креативно решавање проблема формулације и преформулације појединих група козметичких производа, стручан и компетентан одабир одговарајуће опреме и технолошког поступка производње, као могућност утицаја на факторе колоидне и микробиолошке стабилности готових производа, који испуњавају савремене захтеве квалитета, безбедности и ефикасности. Стицањем знања из области националне, европске и међународне законске регулативе у вези производње, промета и контроле квалитета козметичких производа, омогућује се висока компетентност и самосталност свршених Специјалиста у свим сегментима везаним за регистрацију производа и контролу њиховог квалитета.

Студијски програм специјалистичких академских студија Козметичка технологија траје једну годину (два семестра) и обухвата два обавезна (у првом семестру) и пет изборних (два у првом и три у другом семестру) предмета, као и израду специјалистичког рада. Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и менторски рад, а завршетком специјалистичких академских студија студент стиче 60 ЕСПБ бодова.