logo tflogo uns

Мастер академске студије

Студијски програми на овом нивоу студирања представљају континуитет са основним нивоом студирања. Циљ је образовање мастер инжењера технологије способних да самостално или у тиму организују процесе рада за који су одговорни.

На мастер академским студијама, на студијском програму Прехрамбено инжењерство постоје три изборна студијска подручја: Инжењерство угљенохидратне хране, Технологије конзервисане хране и Контрола квалитета.

Мастер академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство.

На мастер академским студијама Хемијског инжењерства постоје три изборна студијска подручја: Хемијско-процесно инжењерство, Нафтно-петрохемијско инжењерство и Еко-енергетско инжењерство.

На мастер академским студијама Фармацеустског инжењерства надаље се развијају способности студента стечене на основном нивоу студија које су неопходне за усавршавање и оптимизују постојеће и развијање нове технологије и поступка као и анализу интеракције фармацеутских процеса и околине у циљу њене заштите.

По завршетку мастер академских студија студијског програма Инжењерство материјала пружају се широке могућности запослења, као што су погони и развојне лабораторије који се баве добијањем и процесирањем материјала као што су фабрике цемента, цигле, црепа, керамике, синтетских полимера, те у великом броју приватних и државних предузећа која се баве прерадом материјала у циљу добијања коначног производа.

Студијски програм Управљање материјалним и енергетским токовима образује и оспособљава стручњаке из научне области Технолошко инжењерство за управљање материјалним и енергетским токовима у индустрији, ради адекватног пројектовања, организовања, контроле и самосталног решавања проблема насталих током самог процеса производње у хемијској, нафтно-петрохемијској, прехрамбеној и фармацеутској индустрији. Такође, циљ студијског програма је оспособљавање стручњака за вођење, истовремено, са технолошког, економског и социјалног аспекта, оригиналних и научно релевантних истраживања која доприносе развоју нових и унапређењу постојећих индустријских процеса, ради повећања енергетске ефикасности постројења, смањења отпадних токова, заштите животне средине и увођења нулте емисије, у складу са националним и међународним законима и стандардима.