Правна акта

Објављено у О нама Штампа

Додатна обавештења и фајлови о правним актима Факултета и осталим документима Факултета могу се пронаћи на овој страници. Технолошки факултет Нови Сад у свом раду примењује следеће прописе:

Статут

Статут Технолошког факултета Нови Сад Преузми ПДФ

Правилници

Правилник за доделу сипендија у оквиру пројекта BEE-STUDENT Преузми ПДФ
Правилник о награђивању студената Преузми ПДФ
Стратегија управљања ризицима Преузми ПДФ
Правилник о управљању ризицима Преузми ПДФ
Правилник о систему управљања и контроле Преузми ПДФ
Повеља интерне ревизије Преузми ПДФ
Кодекс о академском интегритету Универзитета у Новом Саду Преузми ПДФ
Правилник о службеним путовањима запослених на Технолошком факултету Нови Сад (престао да важи 22.07.2020.године) Преузми ПДФ
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Преузми ПДФ
Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки Преузми ПДФ
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга Преузми ПДФ
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине важи до 08.03.2021. године Преузми ПДФ
Правилник о безбедности и здрављу студената Преузми ПДФ
Правила заштите од пожара Преузми ПДФ
Правилник о завршетку студија и стицању звања Преузми ПДФ
Правилник о раду Преузми ПДФ
Правилник о раду  важи до 08.03.2021. године Преузми ПДФ
Правилник о пословној тајни Преузми ПДФ
Правилник о безбедности и здрављу на раду Преузми ПДФ
Правилник о критеријумима за предлагање кандидата за звање професор емеритус Преузми ПДФ
Правилник о издавачкој делатности Преузми ПДФ
Правилник о дисциплинској одговорности студената - престаје да важи 14.10.2021. Преузми ПДФ
Правилник о дисциплинској одговорности студената - ступа на снагу дана 15.10.2021. Преузми ПДФ
Правила студија Преузми ПДФ
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача на Технолошком факултету Нови Сад Преузми ПДФ
Стари Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача (важе само минимални критеријуми до 01.10.2018.) Преузми ПДФ
Правилник о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука Преузми ПДФ
Правилник о упису студената на студијске програме Преузми ПДФ
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту Преузми ПДФ
Самовредновање и оцењивање квалитета рада Преузми ПДФ
Стратегија обезбеђења квалитета Преузми ПДФ
Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности Преузми ПДФ
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Преузми ПДФ

Пословници

Пословник о раду Савета Преузми ПДФ
Пословник о раду Наставно-научног већа Преузми ПДФ
Пословник о раду Изборног већа Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за опште инжењерске дисциплине Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за примењене и инжењерске хемије Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за хемијско инжењерство Преузми ПДФ
Одлука о измени и допуни Пословника о раду Катедре за хемијско инжењерство Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство угљенохидратне хране Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство конзервисане хране Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за биотехнологију и фармацеутско инжењерство Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за нафтно-петрохемијско ижењерство Преузми ПДФ
Пословник о раду Катедре за инжењерство материјала Преузми ПДФ
Пословник о раду Студентског парламента Преузми ПДФ

Обрасци

Евиденција коришћења просторије за послужење - Образац Преузми ПДФ

Самовредновање

Извештај о самовредновању и оцењивањз квалитета за период 2015-2018. године Преузми ПДФ

Информатор о раду

Информатор о раду - ћирилица Преузми ПДФ
Информатор о раду - латиница Преузми ПДФ

Каталог поклона запослених

Правилник о поклонима Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2016. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2017. годину Преузми ПДФ
Каталог поклона за 2018. годину Преузми ПДФ

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица Преузми ПДФ