opšte inženjerske discipline

Katedra učestvuje u nastavnim procesima na svim studijskim programima u procesu obrazovanja na osnovnom, master i doktorskom nivou studija. Većina predmeta koje Katedra izvodi su na prvoj i drugoj godini osnovnih studija. Pri Katedri organizuje se nastava iz sledećih predmeta: Matematike: I i II, Inženjerske statistike, Fizičke hemije, Tehničke termodinamike, Energetske efikasnosti tehnoloških procesa, Katalize i katalitičkih procesa, Monitoringa životne sredine, Engleskog jezika i dr. Predmetni nastavnici su autori i koautori više publikacija i udžbenika koji pokrivaju oblasti njihove kompetencije i namenjeni su studentima Tehnološkog fakulteta. Katedra je nosilac studijskog programa: Upravljanje materijalnim i energetskim tokovima, na master akademskim studijama. Takođe, nosilac je i studijskog područja: Eko-energetsko inženjerstvo, na osnovnim i master akademskim studijama, kao i na doktorskim studijama.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. Dr Aleksandar Jokić, vanredni profesor, šef katedre
  2. Dr Jelena Pavličević, vanredni profesor, zamenik šefa katedre
  3. Dr Goran Bošković, redovni profesor
  4. Dr Aleksandar Takači, redovni profesor
  5. Dr Tatjana Vulić, redovni profesor
  6. Dr Tatjana Došenović, vanredni profesor
  7. Dr Dušan Rakić, vanredni profesor
  8. Dr Milica Hadnađev-Kostić, docent
  9. Dr Mirjana Brdar, asistent sa doktoratom

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. Dr Ferenc Kiš, naučni saradnik
  2. Dr Sanja Panić, naučni saradnik

Nastavnik stranog jezika

  1. Dr Jelena Jerković

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates