прехрамбена биотехноогија

Студијски програм: Биотехноогија
Студијско подручје: Прехрамбена биотехноогија

Студијски програм Биотехнологија (ОАБ) образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија, у звању Дипломирани инжењер технологије. Реализацијом овог студијског програма на основним академским студијама стичу се академске вештине и развијају се креативне способности неопходне за анализу и синтезу процеса биотехнолошке производње, самостално руковођење биотехнолошком производњом, оптимизацију постојећих биотехнолошких процеса, анализу интеракције биотехнологије и животне средине у циљу њене заштите. Циљ студијског програма је, такође, и развој способности за саопштавање и излагање резултата свога рада стручној и широј јавности. Овај студијски програм је и база за наставак образовања у области Технолошког инжењерства.

Основне академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство.

Реализацијом наставног плана студијског подручја Прехрамбена биотехнологија стичу се теоријска знања, али и експериментална лабораторијска и погонска искуства чији је циљ развој способности студената да објективно дефинишу квалитет сировина, полупроизвода и готових производа биотехнолошке производње, процесне параметре и њихове међусобне интеракције. Детаљно познавање свих сегмената традиционалне биотехнолошке производње оспособљава их да самостално организују, воде, унапређују и иновирају производњу слада и пива, вина, јаких алкохолних пића, алкохола и пекарског квасца, сирћета и органских киселина, витамина, ензима, антибиотика.

Наставни план и програм студијског подручја Прехрамбена биотехнологија можете погледати на старој страници Факултета

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates