logo tflogo uns

Лабораторија за хемијске контаминенте и одрживи развој

Лабораторија за хемијске контаминенте и одрживи развој у складу са захтевима трећих лица врши циљану и „скрининг“ анализу хемијских контаминената било да спадају у регулисана (нпр. полициклични ароматични угљоводоници, органохлорна једињења, тешки елементи) или новооткривена (перфлуорована једињења, фармацеутски активне супстанце, и сл.) загађујућа једињења и то у различитим типовима узорака (животне средине, биолошког материјала, отпадног материјала, фармацеутских производа, грађевинског материјала, итд.) помоћу напредних аналитичких техника, као што су ултра притисна течна хроматографија са троструким квадруполним масеним детектором (УХПЛЦ-МС/МС), ултра притисна течна хроматографија са високо резолутивним масеним спектрометром (УХПЛЦ-ХРМС), гасна хроматографија са масеним спектрометром (ГЦ-МС) уз могућност СПМЕ и “head-space” анализе, гасна хроматографија са микро електрон апсорбујућим детектором (ГЦ-μЕЦД), атомска апсорпциона спектрометрија са графитном киветом (ГФААС).

На основу резултата анализе микрополутаната, Лабораторија може извршити идентификацију потенцијалних извора загађења, преносу загађујућих једињења из околине у ланац исхране и процену ризика по здравље, дајући мишљење о стању квалитета животне средине; у случају, анализе одређених производа, даје мишљење о њиховом квалитету у складу са постојећом регулативом или постојећим препорукама у свету. Лабораторија пружа консултативне услуге у вези мониторинга микрополутаната, развоја метода за њихово одређивање, процене ризика, валоризације отпада, конвенционалних и алтернативних горива и њихове примене, укључујући и когенерацијска постројења као допринос одрживом развоју, и сл., као и експертизу и вештачење у домену транспорта нафте и гаса, прераде сировина и производње у гасној и нафтној индустрији. Такође, на основу већ стечене репутације како на домаћем истраживачком простору, тако и шире на међународном нивоу, Лабораторија наставља са започетом праксом преноса стечених знања како у области анализа хемијских микрополутаната тако и одрживог развоја кроз пренос и ширење искустава у виду тематских радионица, тренинга, конференција.