Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
DOKTORSKE STUDIJE
Inženjerstvo materijala
   
Nastavni plan - PDF Nastavni program - PDF Opis studijskog programa  
termo
Prehrambeno inženjerstvo link
Biotehnologija link
Hemijsko inženjerstvo link
Farmaceutsko inženjerstvo link
Inženjerstvo materijala link
Nastavni program

Godina studija I
Semestar
I
 
Semestar
II
Obavezni predmeti
 
Izborni predmeti
Metodologija naučno-istraživačkog rada pdf   Izborni predmeti III i IV
Izborni predmeti
 
Izrada doktorske disertacije
Izborni predmeti I i II    
Godina studija II
Semestar
III
 
Semestar
IV
Izborni predmeti
 
Izrada doktorske disertacije
Izborni predmeti V i VI      
Izrada doktorske disertacije
   
Godina studija III
Semestar
V
 
Semestar
VI
Izrada doktorske disertacije
 
Izrada i odbrana doktorske disertacije
       
Izborni predmeti
Izborni blok
I
 
Izborni blok
II
Ambalaža i životna sredina pdf   Elektronski i magnetni materijali pdf
Analiza i računarsko modeliranje molekula pdf   Građevinska i tehnička keramika pdf
Apsorpcioni sistemi pdf   Hemija cementa pdf
Biohemija mikroorganizama pdf   Nanomaterijali i nanotehnologije pdf
Biologija proizvodnih mikroorganizama pdf   Nekristalni i optički materijali pdf
Ekološka mikrobiologija pdf   Organske prevlake pdf
Ekstrakcioni sistemi pdf   Polimerne mreže i gelovi pdf
Hemija koordinacionih jedinjenja pdf   Polimerni nanokompoziti pdf
Hemija slobodnih radikala pdf   Prirodni i sintetički zeoliti pdf
Interakcije u makromolekulskim sistemima pdf   Sinteza makromolekula pdf
Kinetika hemijskih reakcija pdf    
Odabrana poglavlja biohemije pdf    
Odabrana poglavlja enzimologije pdf    
Odabrana poglavlja fizičke hemije pdf    
Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda analize pdf    
Odabrana poglavlja koloidne hemije pdf      
Odabrana poglavlja organske hemije pdf      
Odabrana poglavlja prenosa toplote i mase pdf      
Prirodni i sintetski antioksidanti pdf      
Proteini i biohemijske transformacije pdf      
Rektifikacioni sistemi pdf      
Tečna hromatografija biološki aktivnih jedinjenja pdf      
Tečna hromatografija-teorija i praksa pdf    
Verovatnoća i statistika za inženjere pdf    
         
* Izborni predmei I se bira sa liste predmeta izbornog bloka 1
** Izborni predmeti II se bira sa liste predmeta izbornog bloka 1 i/ili izbornog bloka 2
*** Izborni predmeti III - IV se biraju sa liste predmeta izbornog bloka 2
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/