pravna akta

Stupanje na snagu i povlačenje pravnih akata - ažurirano 10.02.2017.

 Akti koje donosi Savet Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf
 Akti koje donosi Nastavno-naučno veće Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf
 Akti koje donosi Dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf

Statut

 Statut Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf

Pravilnici

 Pravilnik o postupku utvrđivanja postojanja povrede Kodeksa profesionalne etike pdf
 Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih pdf
 Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja pdf
 Pravilnik o radu Biblioteke pdf
 Pravilnik o bližem uređenju postupaka javnih nabavki pdf
 Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama pdf
 Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine pdf
 Pravilnik o bezbednosti i zdravlju studenata pdf
 Pravila zaštite od požara pdf
 Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja pdf
 Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu pdf
 Pravilnik o postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti zaposlenih pdf
 Pravilnik o izdavačkoj delatnosti pdf
 Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata pdf
 Pravila studija pdf
 Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača pdf
 Stari Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika
 i istraživača (važe samo minimalni kriterijumi do 01.10.2018.)
pdf
 Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka pdf
 Pravilnik o upisu studenata na studijske programe pdf
 Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu pdf
 Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastave i pratećih delatnosti pdf
 Pravilnik o sprovođenju izbora za Studentski parlament pdf
 Program obuke zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara pdf
 Politika zapošljavanja pdf

Poslovnici

 Poslovnik o radu Saveta pdf
 Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća pdf
 Poslovnik o radu Izbornog veća pdf
 Poslovnik o radu Katedre za opšte inženjerske discipline pdf
 Poslovnik o radu Katedre za primenjene i inženjerske hemije pdf
 Poslovnik o radu Katedre za hemijsko inženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo ugljenohidratne hrane pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo konzervisane hrane pdf
 Poslovnik o radu Katedre za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za naftno-petrohemijsko iženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo materijala pdf
 Poslovnik o radu Studentskog parlamenta pdf

Procedure

 Procedura o načinu obračuna, isplate i kontrole putnih naloga pdf
 Procedura o načinu obračuna, isplate i kontrole zarada zaposlenih pdf
 Procedura o postupanju po podnetom Zahtevu za prijavu projekta pdf
 Procedura o postupanju po zahtevu za izbor u istraživačka i naučna zvanja pdf

Odluke

 Odluka o reprezentaciji pdf
 Odluka o uslovima angažovanja i zasnivanja radnog odnosa novih istraživača u tekućem projektnom ciklusu nacionalnih projekata pdf

Obrasci

 Zahtev za nabavku robe široke potrošnje - Obrazac doc
 Zahtev za refundaciju troškova - Obrazac doc
 Zahtev za raspodelu prihoda poslovne aktivnosti - Obrazac doc
 Zahtev za službeni put i korišćenje vozila - Obrazac doc
 Zahtev za isplatu naknade troškova službenog puta - Obrazac doc
 Zahtev za raspodelu prihoda ostvarenih po Cenovniku troškova studija - Obrazac doc
 Zahtev za pokretanje postupka nabavke - Obrazac doc
 Zahtev za prijavu projekta - Obrazac doc
 Zahtev za učešće na projektu - Obrazac doc
 Zahtev za plaćanje kotizacije - Obrazac doc
 Zahtev za fakturisanje - Obrazac doc
 Izveštaj za izbor u zvanje istraživač pripravnik - Obrazac doc
 Izveštaj za izbor u zvanje istraživač saradnik - Obrazac doc
 Zahtev za izbor u zvanje istraživač pripravnik i istraživač saradnik - Obrazac doc
 Formular predloga mišljenja za izbor u naučno zvanje po Pravilniku 2016. doc
 Zahtev za stručnu ekskurziju studenata - Obrazac doc

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates