pravna akta

Stupanje na snagu i povlačenje pravnih akata - ažurirano 10.02.2017.

 Akti koje donosi Savet Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf
 Akti koje donosi Nastavno-naučno veće Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf
 Akti koje donosi Dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf

Statut

 Statut Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf

Pravilnici

 Pravilnik o postupku utvrđivanja postojanja povrede Kodeksa profesionalne etike pdf
 Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih pdf
 Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja pdf
 Pravilnik o bližem uređenju postupaka javnih nabavki pdf
 Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine pdf
 Pravilnik o bezbednosti i zdravlju studenata pdf
 Pravila zaštite od požara pdf
 Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja pdf
 Pravilnik o radu pdf
 Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu pdf
 Pravilnik o kriterijumima za predlaganje kandidata za zvanje profesor emeritus pdf
 Pravilnik o izdavačkoj delatnosti pdf
 Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata pdf
 Pravila studija pdf
 Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača pdf
 Stari Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika
 i istraživača (važe samo minimalni kriterijumi do 01.10.2018.)
pdf
 Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka pdf
 Pravilnik o upisu studenata na studijske programe pdf
 Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu pdf
 Samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta rada pdf
 Strategija obezbeđenja kvaliteta pdf
 Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastave i pratećih delatnosti pdf
 Pravilnik o sprovođenju izbora za Studentski parlament pdf

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates