pravna akta

Stupanje na snagu i povlačenje pravnih akata - ažurirano 06.09.2018.

 Akti koje donosi Savet Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf
 Akti koje donosi Nastavno-naučno veće Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf
 Akti koje donosi Dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf

Statut

 Statut Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf

Pravilnici

 Povelja interne revizije pdf
 Pravilnik o postupku utvrđivanja povrede Kodeksa o akademskom integritetu Univerziteta u Novom Sadu pdf
 Kodeks o akademskom integritetu Univerziteta u Novom Sadu pdf
 Pravilnik o postupku utvrđivanja povrede Kodeksa o akademskom integritetu pdf
 Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih pdf
 Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja pdf
 Pravilnik o bližem uređenju postupaka javnih nabavki pdf
 Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine pdf
 Pravilnik o bezbednosti i zdravlju studenata pdf
 Pravila zaštite od požara pdf
 Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja pdf
 Pravilnik o radu pdf
 Pravilnik o poslovnoj tajni pdf
 Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu pdf
 Pravilnik o kriterijumima za predlaganje kandidata za zvanje profesor emeritus pdf
 Pravilnik o izdavačkoj delatnosti pdf
 Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata pdf
 Pravila studija pdf
 Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača pdf
 Stari Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika
 i istraživača (važe samo minimalni kriterijumi do 01.10.2018.)
pdf
 Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka pdf
 Pravilnik o upisu studenata na studijske programe pdf
 Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu pdf
 Samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta rada pdf
 Strategija obezbeđenja kvaliteta pdf
 Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastave i pratećih delatnosti pdf
 Pravilnik o sprovođenju izbora za Studentski parlament pdf

Poslovnici

 Poslovnik o radu Saveta pdf
 Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća pdf
 Poslovnik o radu Izbornog veća pdf
 Poslovnik o radu Katedre za opšte inženjerske discipline pdf
 Poslovnik o radu Katedre za primenjene i inženjerske hemije pdf
 Poslovnik o radu Katedre za hemijsko inženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo ugljenohidratne hrane pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo konzervisane hrane pdf
 Poslovnik o radu Katedre za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za naftno-petrohemijsko iženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo materijala pdf
 Poslovnik o radu Studentskog parlamenta pdf

Obrasci

 Evidencija korišćenja prostorije za posluženje - Obrazac pdf

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates