pravna akta - skrivena

 

Spisak dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama - opširnije

 

Statut

 Statut Tehnološkog fakulteta Novi Sad pdf

Pravilnici

 Pravilnik o donacijama na Tehnološkom fakultetu Novi Sad pdf
 Pravilnik o upravljanju sukobom interesa na Tehnološkom fakultetu Novi Sad pdf
 Strategijski plan interne revizije za period od 2020 do 2022. godine pdf
 Godišnji plan interne revizije za 2020. godinu pdf
 Strategija upravljanja rizicima pdf
 Pravilnik o upravljanju rizicima pdf
 Pravilnik o sistemu upravljanja i kontrole pdf
 Povelja interne revizije pdf
 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova na Tehnološkom fakultetu Novi Sad pdf
 Kodeks o akademskom integritetu Univerziteta u Novom Sadu pdf
 Pravilnik o poklonima zaposlenih pdf
 Pravilnik o popisu imovine i obaveza pdf
 Pravilnik o postupku izrade finansijskog plana pdf
 Pravilnik o realizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu na Tehnološkom fakultetu Novi Sad pdf
 Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih na Tehnološkom fakultetu Novi Sad (prestao da važi 22.07.2020.godine) pdf
 Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja pdf
 Pravilnik o autorskoj naknadi pdf
 Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda pdf
 Pravilnik o radu Biblioteke pdf
 Pravilnik o bližem uređenju postupaka javnih nabavki pdf
 Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama pdf
 Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine pdf
 Pravilnik o bezbednosti i zdravlju studenata pdf
 Pravila zaštite od požara pdf
 Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja pdf
 Pravilnik o radu pdf
 Pravilnik o poslovnoj tajni pdf
 Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu pdf
 Pravilnik o postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti zaposlenih pdf
 Pravilnik o obračunu zarada zaposlenih pdf
 Pravilnik o koncelarijskom poslovanju pdf
 Pravilnik o kriterijumima za predlaganje kandidata za zvanje profesor emeritus pdf
 Pravilnik o izdavačkoj delatnosti pdf
 Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata pdf
 Pravilnik o korišćenju Knjige standarda pdf
 Pravilnik o nabavci i korišćenju opreme pdf
 Pravila studija pdf
 Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživača pdf
 Stari Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika, saradnika
 i istraživača (važe samo minimalni kriterijumi do 01.10.2018.)
pdf
 Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka pdf
 Pravilnik o upisu studenata na studijske programe pdf
 Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu pdf
 Samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta rada pdf
 Strategija obezbeđenja kvaliteta pdf
 Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastave i pratećih delatnosti pdf
 Pravilnik o sprovođenju izbora za Studentski parlament pdf
 Program naučnoistraživačkog rada 2011-2015. pdf
 Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka 2011-2015. pdf
 Program obuke zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara pdf
 Politika zapošljavanja pdf

Poslovnici

 Poslovnik o radu Saveta pdf
 Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća pdf
 Poslovnik o radu Izbornog veća pdf
 Poslovnik o radu Katedre za opšte inženjerske discipline pdf
 Poslovnik o radu Katedre za primenjene i inženjerske hemije pdf
 Poslovnik o radu Katedre za hemijsko inženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo ugljenohidratne hrane pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo konzervisane hrane pdf
 Poslovnik o radu Katedre za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za naftno-petrohemijsko iženjerstvo pdf
 Poslovnik o radu Katedre za inženjerstvo materijala pdf
 Poslovnik o radu Studentskog parlamenta pdf

Procedure

 Procedura za službeno putovanje pdf
 Procedura izbora u zvanje istraživač-pripravnik pdf
 Procedura izbora u zvanje istraživač-saradnik pdf
 Procedura za postupak izbora u naučna zvanja pdf
 Procedura izbora studenata sportista za Tehnologijadu pdf

Odluke

 Odluka o imenovanju poverljivog savetnika pdf
 Odluka o osnivanju naučne sekcije pdf
 Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti pdf
 Odluka o određivanju lica za prijem zahteva za zaštitu od zlostavljanja na radu pdf
 Odluka o utvrđivanju dokumenata koja se označavaju kao poslovna tajna pdf
 Odluka o rizicima pdf
 Odluka o imenovanju koordinatora za rizike pdf

Obrasci

 Zahtev za odsustvo sa rada - Obrazac doc
 Zahtev za nabavku robe široke potrošnje - Obrazac doc
 Zahtev za refundaciju troškova - Obrazac doc
 Zahtev za raspodelu prihoda poslovne aktivnosti - Obrazac doc
 Zahtev za službeni put i korišćenje vozila - Obrazac doc
 Zahtev za isplatu naknade troškova službenog puta - Obrazac doc
 Zahtev za raspodelu prihoda ostvarenih po Cenovniku troškova studija - Obrazac doc
 Zahtev za pokretanje postupka nabavke - Obrazac doc
 Zahtev za prijavu projekta - Obrazac docx
 Zahtev za učešće na projektu - Obrazac doc
 Zahtev za plaćanje kotizacije - Obrazac doc
 Zahtev za fakturisanje - Obrazac doc
 Izveštaj za izbor u zvanje istraživač pripravnik - Obrazac doc
 Izveštaj za izbor u zvanje istraživač saradnik - Obrazac doc
 Zahtev za izbor u zvanje istraživač pripravnik i istraživač saradnik - Obrazac doc
 Formular predloga mišljenja za izbor u naučno zvanje po Pravilniku 2016. doc
 Zahtev za stručnu ekskurziju studenata - Obrazac doc
 Evidencija korišćenja prostorije za posluženje - Obrazac pdf