javne nabavke

OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA USLUGA - USLUGE POSREDOVANjA PRI KUPOVINI AVIONSKIH KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI I OBEZBEĐENjU HOTELSKOG I APARTMANSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANjA,
REDNI BROJ NABAVKE: OPAH 44/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - SET REZERVNI NOŽ
REDNI BROJ NABAVKE – OPRN 43/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – SERVIS LABORATORIJSKIH UREĐAJA I OPREME 2
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 41/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora partije 1, 2 i 3 
Odluka o obustavi postupka partija 4

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – ŠTAMPANjE POMOĆNOG UDžBENIKA ''ANALITIČKA HEMIJA, ZBIRKA ZADATAKA''
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 42/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - STANDARDI KAROTENA - za potrebe Projekta Fonda za inovacionu delatnost
REDNI BROJ NABAVKE - OPSK 38/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - SERVIS ''KYOCERA'' FOTOKOPIR APARATA I ŠTAMPAČA
REDNI BROJ NABAVKE - OPSŠ 33/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - HPLC KOLONA S18 - za potrebe Projekta Fonda za inovacionu delatnost
REDNI BROJ NABAVKE - OPLC 36/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Odluka o obustavi postupka

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - LC KOLONA S18 (2) - za potrebe Projekta Fonda za inovacionu delatnost
REDNI BROJ NABAVKE – OPLC2 37/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - USLUGE RESTORANA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 3/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Odluka o dodeli ugovora partija 1 i 2
Odluka o obustavi postupka partija 3

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – SERVIS SPEKTROFOTOMETRA ''JENWAY 6300’’,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 35/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – SERVIS LABORATORIJSKIH UREĐAJA I OPREME,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 31/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 3
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 4
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – REPARACIJA POSTOJEĆEG NAMEŠTAJA,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 34/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANjE ZGRADE,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 32/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJE – MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU, IDENTIFIKACIONE I ANTIBIOGRAM KARTICE, MIKROBIOLOŠKE PODLOGE
REDNI BROJ NABAVKE - OPPML2 28/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija 
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – IZRADA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 17/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – SERVISIRANjE LAMINARNE KOMORE ''FASTER BIO 48M’’
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 29/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - USLUGE PREVOZA – STRUČNA EKSKURZIJA
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 30/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - OPŠTE HEMIKALIJE
REDNI BROJ NABAVKE - OPOH 14/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE KNjIGA, MEHANIČKE OPERACIJE, PRAKTIKUM SA RADNOM SVESKOM
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 27/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – HIGIJENSKO-POTROŠNI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 2/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 1/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - VAKUUM PUMPA
REDNI BROJ NABAVKE - OPVP 22/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – REDOVAN SERVIS APARATA I UREĐAJA, DESTILACIONA KOLONA ZA VODU 3,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 25/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – REDOVAN SERVIS APARATA I UREĐAJA, DESTILACIONA KOLONA ZA VODU 2,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 24/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – REDOVAN SERVIS APARATA I UREĐAJA, DESTILACIONA KOLONA ZA VODU,
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 23/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - LABORATORIJSKA OPREMA – LIOFILIZATOR U KOMPLETU SA SISTEMOM SA VAKUUM PUMPOM I DELOVIMA ZA POVEZIVANjE
REDNI BROJ NABAVKE - OPLI 26/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - LEDOMAT, MAŠINA ZA PRAVLjENjE LOMLjENOG LEDA
REDNI BROJ NABAVKE - OPLE 21/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - FOTOKOPIR ZA POTREBE RADA STUDENTSKE SLUŽBE
REDNI BROJ NABAVKE - OPFO 20/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obavešetenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - ISPITIVANjE USLOVA RADNE OKOLINE – ISPITIVANjE HEMIJSKIH ŠTETNOSTI
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 18/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I IZRADA PLANA ZAŠTITE I SPASAVANjA
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 19/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - ITISON ZA HOL DEKANATA FAKULTETA
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 16/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - FINE HEMIKALIJE
REDNI BROJ NABAVKE: OPFH 12/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1 
Odluka o dodeli ugovora partija 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
Odluka o obustavi postupka partija 8

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - NABAVKA KANCELARIJSKE STOLICE ZA POTREBE KATEDRE ZA UGLjENOHIDRATNU HRANU
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 15/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGA ŠTAMPE PUBLIKACIJA
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 11/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - ANALITIČKA VAGA
REDNI BROJ NABAVKE: OPAV 13/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - REKLAMNI MATERIJAL SA USLUGOM ŠTAMPE
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 7/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - METALNE POLICE ZA ARHIVU
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 10/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - TONERI ZA KYOCERA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIRE
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 9/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - TONERI ZA RAZNE ŠTAMPAČE
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 8/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE PREVOZA
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 5/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Poziv za podnošenje ponuda prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora partije 2 i 3
Odluka o obustavi postupka partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - KETERING
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 4/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ОТVОRЕNI PОSТUPАK ЈАVNЕ NАBАVKЕ DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA
RЕDNI BRОЈ NАBАVKЕ - ОPEL 6/20
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 


ARHIVA JAVNIH NABAVKI

2013. godina - 2014. godina - 2015. godina - 2016. godina - 2017. godina - 2018. godina - 2019. godina

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates