javne nabavke

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – ANALITIČKA VAGA
REDNI BROJ NABAVKE OPAV 37/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija


OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – PRAJMERI ZA PCR,
REDNI BROJ NABAVKE OPPR 35/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA – ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME
REDNI BROJ NABAVKE OPOR 33/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 3
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE DOBARA –OPŠTE HEMIKALIJE
REDNI BROJ NABAVKE PPOH 32/19
Obavestenje o pokretnju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – ANALITIČKA VAGA
REDNI BROJ NABAVKE OPAV 31/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE RADOVA - RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANJU ZGRADE TEHNOLOŠKOG FAKULTETA NOVI SAD
REDNI BROJ NABAVKE OPOZ 30/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE REPARACIJE NAMEŠTAJA
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 29/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKA DOBARA - REKLAMNI MATERIJAL SA USLUGOM ŠTAMPE
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 27/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o produžetku roka
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKA USLUGA - USLUGA RESTORANA SA INTERNACIONALNOM KUHINJOM
REDNI BROJ NABAVKE: JNMV 26/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - ROBA ŠIROKE POTROŠNJE-HRANA, PIĆE I OSTALI MATERIJAL ZA IZVOĐENJE VEŽBI I REPEREZENTACIJU,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 25/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGA ANGAŽOVANJA VOZILA SA VOZAČEM
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 24/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – TONERI ZA KYOCERA ŠTAMPAČE I FOTOKOPIRE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 23/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA – USLUGA ŠTAMPE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 22/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVOREN POSTUPAK – JAVNA NABAVKA DOBARA – HEMIKALIJE – ENZIMI I ENZIMSKI KITOVI
REDNI BROJ NABAVKE OPEE 21/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1-7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8-9

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - HEMIKALIJE - FINE HEMIKALIJE
REDNI BROJ NABAVKE OPFH 20/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Obaveštenje o produžetku roka
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 3
Obaveštenje o produžetku roka 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA – USLUGE POSREDOVANJA PRI KUPOVINI AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA
I REZERVACIJI I OBEZBEĐENJU HOTELSKOG I APARTMANSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA
REDNI BROJ NABAVKE OPAH 19/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – RAČUNARI I RAČUNARSKA OPREMA
REDNI BROJ NABAVKE OPRR 18/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 4
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 5
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1-3

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – ROBA ŠIROKE POTROŠNJE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 17/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka partija 1
Odluka o dodeli ugovora partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - POTROŠNI MATERIJAL ZA LABORATORIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPPML 16/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o produžetku roka
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Obaveštenje o produžetku roka 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1-5
Obaveštenje o obustavi partija 6

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 15/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - OPŠTE HEMIKALIJE,
REDNI BROJ NABAVKE OPOH 14/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 3
Obaveštenje o produžetku roka
Obaveštenje o produžetku roka 2
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - MAGNETNA MEŠALICA,
REDNI BROJ NABAVKE OPMM 13/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ - LABORATORIJSKE STOLICE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 12/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - ŠTAMPANJE UDŽBENIČKOG MATERIJALA ”PRAKTIKUM IZ ORGANSKE HEMIJE-TEORIJSKE OSNOVE I RADNA SVESKA”,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 11/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA – UREĐAJ ZA ANALIZU – BOD SISTEM,
REDNI BROJ NABAVKE OPBS 10/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - TEHNIČKA (PRECIZNA) VAGA,
REDNI BROJ NABAVKE OPTV 9/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 2
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 3
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE PREVOZA
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 8/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o obustavi postupka partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGA KETERINGA
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 7/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - ROBA ŠIROKE POTROŠNJE,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 6/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – TONERI,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 5/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja broj 1
Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o obustavi postupka partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - USLUGE RESTORANA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 4/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 1
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora partija 1
Odluka o obustavi postupka partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o obustavi postupka partija 2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - HIGIJENSKO-POTROŠNI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 3/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA - KANCELARIJSKI MATERIJAL,
REDNI BROJ NABAVKE JNMV 2/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE DOBARA - ELEKTRIČNA ENERGIJA,
REDNI BROJ NABAVKE OPEL 1/19
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


ARHIVA JAVNIH NABAVKI

2013. godina - 2014. godina - 2015. godina - 2016. godina - 2017. godina - 2018. godina

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates