Poseta studenata TFNS preduzecu JKP Vodovod i Kanalizacija Subotica

 

Studenti Tehnološkog fakulteta Novi Sad imali su priliku da tokom meseca maja, u pratnji prof. dr Marine Šćiban, doc. dr Jelene Prodanović, asistenta dr Dragane Kukić i Nevene Blagojev, istraživača saradnika, posete JKP Vodovod i Kanalizacija u Subotici, preduzece koje je nosilac niza nagrada za rad u oblasti tehnologije vode i otpadnih voda. Ova stručna ekskurzija je organizovana za studente četvrte godine studijskog programa Biotehnologija i studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo.
Tokom posete studenti su imali priliku da vide izvorište vode i fabriku vode, centralnu laboratoriju i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Studente i predstavnike Fakulteta ispred JKP Vodovod i Kanalizacija dočekali su Ognjen Ivić u fabrici vode, Renata Radulović Novak u centralnoj laboratoriji i Biljana Isić, koja je osnovne i master studije završila na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, na modulu Prehrambena biotehnologija, i koja je danas rukovodilac na postrojenju za prečišćsvanje otpadnih voda.
Tokom posete studenti su se upoznali sa radom fabrike vode u kojoj se priprema voda za piće za grad Suboticu i nekoliko okolnih naselja. Tehnološki proces pripreme vode u ovom vodovodu je specifičan po uklanjanju arsena koji se nalazi u sirovoj podzemnoj vodi koja dolazi na obradu. U centralnoj laboratoriji, studenti su se upoznali sa fizičko-hemijskim, hemijskim i mikrobiološkim analizama uzoraka vodovodske vode i otpadnih voda, koje se svakodnevno vrše u cilju utvrđivanja kvaliteta vode i efikasnosti prečišćavanja otpadnih voda. Na prečistaču otpadnih voda su studenti mogli videti najsavremeniju tehnologiju prečišćavanja komunalnih otpadnih voda većih naselja, koja nije još široko zastupljena ni u razvijenijim zemljama. Ova tehnologija obuhvata standardnu pripremu i primarnu obradu otpadne vode, nakon čega sledi unapređeno biološko uklanjanje istovremeno organske materije, fosfornih i azotnih jedinjenja. Na taj način se postiže kvalitet prečišćene otpadne vode propisan kako relevantnim Direktivama EU, tako i našom Uredbom koja se odnosi na ispuštanje otpadnih voda, čime se obezbeđuje očuvanje kvaliteta vode Palićkog jezera, osetljivog na eutrofikaciju. Muljevi koji nastaju pri prečišćavanju otpadnih voda se tretiraju anaerobnom obradom, pri čemu se dobija biogas koji se koristi za dobijanje električne energije. Dobijeni biogas može da podmiri do 20% električne energije koja se troši u ovom pogonu. Studenti su takođe posetili pogonsku laboratoriju u kojoj su videli koji se parametri prate na samom prečistaču u cilju uspešnog vođenja procesa prečišćavanja otpadnih voda.

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates