naftno-petrohemijsko inženjerstvo

Studijsko područje Naftno-petrohemijskog inženjerstva je zasnovano na primeni hemijskog inženjerstva u tehnologijama prerade nafte, gasa i petrohemije. Kroz programe Osnovnih akademskih, Master akademskih i Doktorskih studija, ovo studijsko područje omogućava sticanje znanja neophodnih za preradu sirovina i proizvodnju, ispitivanje i razvoj, i primenu proizvoda nafte, gasa i petrohemijskih proizvoda, kao i njihovih ekološki prihvatljivih supstituenata, uključujući i alternativna goriva. Takođe, Naftno-petrohemijsko inženjerstvo obezbeđuje sposobnosti potrebne za vođenje, unapređenje, projektovanje i optimizaciju kako postojećih, tako i naprednih hemijsko-tehnoloških procesa, a u skladu sa savremenim standardima kvaliteta, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Pored toga, studenti stiču saznanja iz oblasti zaštite životne sredine, o emisijama zagađujućih jedinjenja, akcidentnim situacijama izlivanja nafte i njenih derivata, životnom ciklusu zagađujućih jedinjenja, proceni rizika i remedijacionim tehnologijama. Nastavne i naučne aktivnosti na studijskom području Naftno-petrohemijskog inženjerstva se izvode uz podršku modernih softverskih paketa, primenu savremenih instrumentalnih metoda, i uz intenzivnu saradnju sa evropskim univerzitetima. Višegodišnje iskustvo u saradnji sa kompanijama iz oblasti naftne, gasne i petrohemijske industrije omogućava prenošenje aktuelnih i praktičnih saznanja, što doprinosi efikasnom uključivanju inženjera u poslovne procese kompanija po završetku studija.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. Dr Snežana Sinadinović-Fišer, redovni profesor, šef Katedre
 
2Dr Dragan Govedarica, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre
  3. Dr Bilјana Škrbić, redovni profesor
  4. Dr Jelena Cvejanov, vanredni profesor
  5. Dr Milovan Janković, docent
  6. Dr Nataša Đurišić-Mladenović, docent
  7. Dr Olga Govedarica, docent

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. Dipl. hem. Igor Antić, istraživač-saradnik
  2. Dipl. inž. master Maja Buljovčić, istraživač-pripravnik
  3. Dr Jelena Živančev, naučni saradnik

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates