hemijsko inženjerstvo

Hemijsko inženjerstvo, predstavlja inženjersku, praktičnu primenu hemije, matematike, fizike, informacionih tehnologija, ekologije i ekonomije u kreiranju novih i unapređenju postojećih tehnoloških procesa i proizvoda kroz specijalno osmišljene eksperimente i primenom savremenih programskih paketa.
Katedra za hemijsko inženjerstvo je zadužena za izvođenje nastave na sva tri nivoa studija: osnovnim, master i doktorskim studijama za studijsko područje Hemijsko-procesno inženjerstvo, kroz veliki broj predmeta u oblasti fenomena prenosa, reaktorskog inženjerstva, projektovanja uređaja i procesa, matematičkog modelovanja procesa, separacionih tehnika, kao i dinamike i kontrole procesa. Pored toga Katedra je zadužena za obrazovanje svih studenata Tehnološkog fakulteta kroz kurseve tehnoloških operacija.
Članovi Katedre za hemijsko inženjerstvo pokrivaju tri grupe naučno-istraživačkog rada: proučavanje airlift reaktora, primena membranskih procesa i separacija sistema tečno-tečno koalescentnom filtracijom. Istraživački rad na Katedri se realizuje u okviru brojnih nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata (IPA, TEMPUS, EUREKA). Cilj tih projekata je originalni doprinos svetskim trendovima nauke što se ogleda kroz publikovanje značajnog broja radova u kvalitetnim svetskim časopisima, kao i uspostavljanje komunikacije sa svetskim centrima znanja.
Nastavnici i saradnici su se tokom godina usavršavali na Univerzitetima u Nemačkoj, SAD, Engleskoj, Češkoj, Portugalu, Sloveniji, Mađarskoj i Austriji, tokom izrade doktorskih disertacija, i postdoktorskih studija. Ovi boravci i kontakti omogućavaju članovima Katedre aktivno učešće u savremenim obrazovnim procesima.
Povezivanje nauke sa privredom i industrijom je cilj kome se teži, što se ogleda kroz ugovore o naučnoj i tehničkoj saradnji sklopljenih sa institucijama u zemlji i inostranstvu.
Studenti hemijskog inženjerstva su aktivno uključeni u tekuća istraživanja na Katedri za Hemijsko inženjerstvo, u okviru izrade završnih i master radova, kao i doktorskih disertacija.
Diplomirani studenti studijskog programa hemijsko inženjerstvo mogu da rade u multidisciplinarnim timovima sa inženjerima i stručnjacima drugih profila u svim granama industrije, projektnim biroima, institutima i razvojnim centrima.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1.Dr Svetlana Popović, vanredni profesor, šef katedre
  2. Dr Bojana Ikonić, vanredni profesor, zamenik šefa katedre
  3. Dr Radovan Omorjan, redovni profesor
  4. Dr Dragan Petrović, docent
  5. Dr Oskar Bera, vanredni profesor
  6. Dr Tatjana Kuljanin, docent
  7. Dr Branislava Nikolovski, vanredni profesor 
  8. Dr Marija Radojković, docent  
  9. Dr Arpad Kiralj, docent
10. Dr Nataša Lukić, docent

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. Dipl. inž. Jelena Bajac, istraživač saradnik 
  2. Mast. inž. Violeta Knežević, istraživač saradnik
  3. Dr Predrag Kojić, naučni saradnik
  4. Dr Milica Nićetin, istraživač saradnik
  5. Dr Biljana Lončar, naučni saradnik
  6. Dr Vladimir Filipović, naučni saradnik
  7. Mast. inž. Vedrana Prorok, istraživač pripravnik

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates