биохемијско инжењерство

Студијски програм: Биотехноогија
Студијско подручје: Биохемијско инжењерство

Студијски програм Биотехнологија (ОАБ) образује кадрове за обављање професионалне делатности у области Технолошког инжењерства, у ужој научној области Биотехнологија, у звању Дипломирани инжењер технологије. Реализацијом овог студијског програма на основним академским студијама стичу се академске вештине и развијају се креативне способности неопходне за анализу и синтезу процеса биотехнолошке производње, самостално руковођење биотехнолошком производњом, оптимизацију постојећих биотехнолошких процеса, анализу интеракције биотехнологије и животне средине у циљу њене заштите. Циљ студијског програма је, такође, и развој способности за саопштавање и излагање резултата свога рада стручној и широј јавности. Овај студијски програм је и база за наставак образовања у области Технолошког инжењерства.

Основне академске студије студијског програма Биотехнологија обухватају два изборна студијска подручја: Прехрамбену биотехнологију и Биохемијско инжењерство.

Биохемијско инжењерство, као подручје у оквиру овог студијског програма, има нагласак на инжењерском образовању којим се студенти оспособљавају за преношење резултата из лабораторијских услова на полуиндустријске и индустријске размере, за планирање, пројектовање и вођење биотехнолошких процеса. Наставни план и програм овога студијског подручја укључује мултидисциплинарну примену биохемије, микробиологије, основних инжењерских дисциплина и биохемијског инжењерства у решавању компликованих задатака које реалност биотехнолошких процеса намеће.

Наставни план и програм студијског подручја Биохемијско инжењерство можете погледати на старој страници Факултета

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates