курсеви

Курсеви целоживотног учења на Технолошком факултету Нови Сад

Обука за саветника за хемикалије

Остали курсеви

 Безбедност на раду pdf
 Преглед прописа којима се уређује управљање хемикалијама и биоцидним производима:
 измене и допуне
pdf
 Преглед прописа којима се уређује управљање хемикалијама pdf
 Преглед прописа којима се уређује управљање биоцидним производима pdf
 Класификација и обележавање хемикалија pdf
 Основе микробиолошке безбедности хране pdf
 Микробиолошки критеријуми безбедности хране и хигијене процеса pdf
 Практична обука за бактериолошки преглед вода за пиће pdf
 Основи симулације процеса прераде нафте pdf
 Примена хемометрије у лабораторијској аналитици: Калибрација и валидација модела. Кластер анализа pdf
 Одрживе технологије pdf
 Управљање материјалним токовима у индустрији pdf
 Индустријска екологија и концепт нулте емисије pdf
 Инжењерски принципи одрживог управлјања водом и енергијом pdf
 Обука за HACCP систем pdf
 Обука за ISO 17020 стандард pdf
 Обука за ISO 17025 стандард pdf
 Обука за ISO 22000 стандард pdf
 Обука за ISO 9001 стандард pdf
 Обука за прописе у прехрамбеној индустрији pdf
 Обука за декларисање прехрамбених производа pdf
 Обука за сензорску анализу хране и материјала pdf
 Припрема за полагања стручног испита из пројектовања технолошких процеса pdf

 

Ценовник трошкова курсева

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates