настава

Студијски програми се остварују у више области у оквиру поља техничко-технолошких наука, интердисциплинарних и мултидисциплинарних научних области, на основу акредитованих студијских програма.
Процес високог образовања на Факултету обавља се у складу с Дозволом за рад на сва три степена, и то:
1. студијама првог степена (основне академске и основне струковне студије),
2. студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије),
3. студијама трећег степена (докторске академске студије).
Образовна делатност се остварује на основу акредитованих студијских програма усклађених са стандардима које утврђује Национални савет за високо образовање.
Студијске програме доноси Сенат Универзитета на предлог Наставно-научног већа Факултета.