правна акта

Статут

 Статут Технолошког факултета Нови Сад pdf

Правилници

 Повеља интерне ревизије pdf
 Кодекс о академском интегритету Универзитета у Новом Саду pdf
 Правилник о службеним путовањима запослених pdf
 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања pdf
 Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки pdf
 Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине pdf
 Правилник о безбедности и здрављу студената pdf
 Правила заштите од пожара pdf
 Правилник о завршетку студија и стицању звања pdf
 Правилник о раду pdf
 Правилник о пословној тајни pdf
 Правилник о безбедности и здрављу на раду pdf
 Правилник о критеријумима за предлагање кандидата за звање професор емеритус pdf
 Правилник о издавачкој делатности pdf
 Правилник о дисциплинској одговорности студената pdf
 Правила студија pdf
 Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и
 истраживача
pdf
 Стари Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника
 и истраживача (важе само минимални критеријуми до 01.10.2018.)
pdf
 Правилник о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука pdf
 Правилник о упису студената на студијске програме pdf
 Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту pdf
 Самовредновање и оцењивање квалитета рада pdf
 Стратегија обезбеђења квалитета pdf
 Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности pdf
 Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент pdf

Процедуре

 Процедура о начину обрачуна, исплате и контроле путних налога pdf
 Процедура о начину обрачуна, исплате и контроле зарада запослених pdf
 Процедура о поступању по поднетом Захтеву за пријаву пројеката pdf
 Процедура о поступању по захтеву за избор у истраживачка и научна звања pdf
 Процедура о коришћењу просторије за послужење pdf

Обрасци

 Евиденција коришћења просторије за послужење - Образац pdf

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates