органи управљања

ЧЛАНОВИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

ЧЛАНОВИ ВЕЋА ПО ФУНКЦИЈИ
  1. др Биљана Пајин, декан, председник Већа
  2. др Марина Шћибан, продекан за наставу
  3. др Јарослав Катона, продекан за финансије
  4. др Зита Шереш, продекан за науку

ПРЕДСТАВНИЦИ КАТЕДРИ
  5. др Душан Ракић
  6. др Јелена Павличевић
  7. др Мирјана Антов
  8. др Лидија Јеврић
  9. др Јелена Вулић
10. др Бранислава Николовски
11. др Бојана Иконић
12. др Александар Фиштеш
13. др Ивана Николић
14. др Катарина Канурић
15. др Ранко Романић
16. др Здравко Шумић
17. др Зоран Зековић
18. др Владимир Пушкаш
19. др Синиша Додић
20. др Милован Јанковић
21. др Наташа Ђуришић-Младеновић
22. др Владимир Срдић
23. др Мирјана Јовичић

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
24. Теодора Цванић 
25. Јована Радовановић 
26. Милана Сулејмановић
27. Слађана Кривошија

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН
Милан Радовановић

ЧЛАНОВИ САВЕТА ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА
  1. Проф. др Оскар Бера
  2. Проф. др Татјана Дошеновић
  3. Проф. др Гордана Ћетковић
  4. Проф. др Радован Оморјан
  5. Проф. др Александра Тепић Хорецки
  6. Доц. др Марија Јокановић
  7. Доц. др Сунчица Коцић-Танацков
  8. Проф. др Јасна Чанадановић-Брунет
  9. Проф. др Јелена Пејин
10. Доц. др Страхиња Ковачевић

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
11. Горан Бућан, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
12. Слободан Танасин, стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама

ЧЛАНОВИ САВЕТА ИЗ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА
13. Драгана Малиновић
14. Стефан Видаковић
15. Алекса Кочишев

ЧЛАНОВИ САВЕТА - ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА - СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
16. Прoф. др Joвaнкa Пoпoв Рaљић, рeдoвни прoфeсoр нa Прирoднo–мaтeмaтичкoм фaкултeту Нoви Сaд
17. Дaркo Сурлa, диплoмирaни прaвник
18. Др Jeлeнa Прeмoвић, нaучни сaрaдник у oблaсти друштвeних нaукa-eкoнoмиja
19. Ђoрђe Вуjичић, диплoмирaни инжeњeр тeхнoлoгиje
20. Виктoр Фoргo, диплoмирaни инжeњeр тeхнoлoгиje-мaстeр
21. Прoф. др Moмир Сaмaрдзић, рeдoвни прoфeсoр нa Филoзoфскoм фaкултeту Нoви Сaд

 

ДЕКАН И ПРОДЕКАНИ
др Биљана Пајин, декан 
др Јарослав Катона, продекан за финансије
др Марина Шћибан, продекан за наставу
др Зита Шереш, продекан за науку

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates